رای شماره 146 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده:ه- ع؍ 9803449 شماره دادنامه: 9909970906010146 تاریخ: 31/3/99

شاکی:آقای حسین صالحی

طرف شکایت:هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته:ابطال تصویبنامه شماره 76294؍ت 36095 ه- مورخ 10؍4؍1388 هیات وزیران در خصوص پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته

به موجب بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته به تعیین آن مناطق توسط هیات وزیران منوط شده است که هیات وزیران در سال 1388 مناطق مذکور را احصا و تعیین کرده است که شاکی به مصوبه مذکور از این جهت که صرفاَ روستاها و دهستان ها جزء آن مناطق برشمرده شده است و شهرها نادیده انگاشته شده اعتراض دارد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

هیات وزیران در جلسه مورخ 20؍2؍1388 بنا به پیشنهاد شماره 17257؍100 مورخ 29؍2؍1387 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (1) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوریمصوب 1386-تصویب نمود:

1- دهستانها و روستاهای موضوع فهرست پیوست این تصویب نامه که تایید شده به مهر «پیوست تصویب نامه هیات وزیران» است، ملاک پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوریمصوب 1386-می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تاثیری در تداوم برقراری فوق العاده یاد شده نخواهد داشت.

تبصره 1- چنانچه هر یک از روستاهای واقع در دهستانهای موضوع فهرست پیوست به شهر تبدیل شوند، ضریب مربوط، سالانه یک واحد کاهش می یابد تا به ترتیب و در نهایت حذف گردد.

2- نحوه پرداخت و میزان درصدهای متعلقه از تاریخ 1؍1؍1388، بر مبنای جدول درصد پرداختی خواهد بود که بر اساس جزء (ب) بند 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، تصویب و ابلاغ خواهد شد.

3- فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته صرفاً به کارکنان واجد شرایط شاغل در مناطق روستایی تابعه دهستانهای مذکور در بند 1 پرداخت می‌گردد. کارکنان سایر روستاهای کشور (که در تابعیت دهستانهای فهرست پیوست قرار ندارند)، از حداقل میزان مربوط که در جدول موضوع بند 2 مشخص خواهد شد، بهره مند می گردند.

4- اعتبار مورد نیاز برای پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته موضوع این تصویب نامه از محل اعتبار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در قانون بودجه سال 1388 کل کشور و سالهای بعد، از محل اعتبار هزینه ای دستگاه های اجرایی ذی ربط تامین و پرداخت می‌گردد.

5- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هر یک از برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فهرست های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت زدایی دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم گیری به هیات وزیران ارائه نماید. معاون اول رئیس جمهورپرویز داودی

دلایل شاکی برای ابطال مصوبه مورد شکایت: در بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به هیات وزیران اختیار داده شده که فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را اعم از روستا، دهستان، شهر، بخش ها و شهرستان ها تعیین نماید در حالی که هیات وزیران صرفاً مناطق روستایی و دهستانهای کمتر توسعه یافتهرا مشخص نموده است که این گونه آیین‌نامه نویسی بر حسب بندهای 9، 10 و 12 اصل 3 و اصل 48 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبعیض قائل شدن، بین سایر کارمندان برای دریافت حق و حقوق اکتسابی تحت عنوان فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته شده است. همچنین باعث تضییع حق و حقوق فوق العاده برای کارکنانی که در مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا در شهرها و بخش ها و شهرستان های کویری، مرزی، جزیره ای که دارای آب و هوای نامساعد ؛ مرطوب، گرم و خشک و بد آب و هوا در حداقل امکانات معیشتی، رفاهی، درمانی، بهداشتی، آموزشی زندگی می نمایند و مشغول خدمت هستند شده است. محرومیت سایر کارکنان از حق و حقوق قانونی با محدود نمودن دایره قانون باعث تضییع و محرومیت کارکنان در سایر نقاط جغرافیایی (شهر، بخش، شهرستان)شده است که مستندی برای ابطال مصوبه فوق الذکر می‌باشد. چنانچه مستحضرید دولت در روستاها و دهستان ها دارای کارمندی نمی‌باشد که مشمول دریافت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا باشند جزء تعدادی از فرهنگیان محترم که در مدارس روستایی مشغول خدمت می‌باشند. فلذا مصوبه مورد شکایت با نقض اصل 138 قانون اساسی و تجاوز از حدود اختیارات قوه مجریه، موجب محدود نمودن دایره شمول قانون در اجرای بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری شده است.

علی رغم ارسال درخواست شاکی به طرف شکایت و انقضاء مواعد قانونی، پاسخی واصل نشده است.

پرونده در جلسه مورخ 19؍3؍1399 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولا ًبه‌موجب بند یک ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری قانونگذار تعیین فهرست مناطق مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدی آب و هوا جهت پرداخت فوق العاده به کارکنان شاغل در این مناطق را به تشخیص و تصویب هیات وزیران واگذار کرده است. ثانیا ًهیات وزیران در راستای اعمال اختیارات قانونی خود به موجب تصویب نامه شماره 76294؍ت 36095 ه- مورخ 10؍41؍388، لیستی از دهستانها و روستاها را به عنوان فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ی تصویب و ابلاغ نموده است. بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها