ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالت در مرحله فرجامی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه در مرحله فرجامی وکیل دخالت کند ولی تمبر مالیاتی مربوطه را ابطال نکرده باشد، لایحه وکیل در مقام تبادل لوایح قابل ترتیب اثر نیست و پرونده به مرجع تالی عودت می‌شود.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1390/04/13 آقای الف.ع. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از ح.خ. فرزند م دادخواستی به طرفیت خانم ص.پ. و به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به انتقال رسمی موازی پنج دست زمین موضوع صلح نامه مورخ 15/7/83 تحت پلاک... بخش --- یزد مقوم به پنجاه میلیون و هزار ریال با احتساب خسارات به استناد وکالت نامه خود و تصاویر مستندات مرقوم تقدیم دادگستری شهرستان یزد نموده که به شعبه پنجم ارجاع و چنین توضیح داده است که به موجب صلح نامه مورخ 15/7/83 خوانده موازی پنج دست مشاع زمین دارای پلاک.... بخش --- یزد را به موکل وی صلح نموده. رقبه مزبور مهریه خوانده و اظهارنامه ثبت ملک به نام وی دلیل مالکیت مشارالیها می‌باشد. با توجه به اینکه از انتقال رسمی ملک به موکل خودداری می‌نماید تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته دارد. شعبه مرجوع الیه وقت رسیدگی برای روز 29/6/90 تعیین و طرفین را به رسیدگی دعوت کرده است. وضعیت ثبتی خواسته شده پاسخ واصله پیوست است. دادگاه در تاریخ 22/8/90 به منظور بررسی مورد دعوی با مالکیت خوانده قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده است و کارشناس منتخب به شرح نظریه شماره 2629 -- 1390/10/22 بیان داشته که سه دانگ مشاع از... بخش --- یزد را که معادل تمامی 5 دست مشاع از یک قطعه زمین مزروعی است متعلق به بانو ص.پ. فرزند غ می‌باشد. وکیل خواهان خواستار اداء توضیح کارشناس شده و دادگاه برای روز 17/7/91 وقت تعیین و طرفین و کارشناس را دعوت نموده و در وقت مقرر حسب صورت مجلس تنظیمی وکیل خواهان و کارشناسی حضورداشته و خوانده علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی حضور نداشته و لایحه ای هم نفرستاد. وکیل خواهان اظهار داشته آقای ح.خ. و فرزندش به محل وقوع ملک رفته و زمین مورد دعوی را معرفی نموده و کارشناسی شده و خانم ص.پ. فرزند غ. تمامی 5 دست مشاع از یک قطعه زمین مزروعی پلاک... بخش --- را تقاضای ثبت نموده و به خواهان انتقال داده در صورتی که پلاکی را معرفی می نمایند پلاک.... بخش --- می‌باشد و ارتباطی با پلاک... بخش --- ندارد. وکیل خواهان تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به انتقال مورد دعوی را نموده است دادگاه نیز در همین جلسه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- -- 1391/07/17 چنین رای صادر و اعلام نموده است. «.... با عنایت به شرح دادخواست و صلح نامه عادی ذکرشده که روگرفت آن و مدارک رسمی پیوست پرونده است و نسبت به آن خدشه ای نشده است و پاسخ استعلام ثبتی و نظر کارشناس و توضیحات وی حاکی از مالکیت خوانده نسبت به میزان مورد مصالحه از ملک فوق می‌باشد و خوانده در قبال ادعای خواهان دفاعی به عمل نیاورده است لذا دادگاه خواسته خواهان موجه دانسته به استناد مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی خوانده را به انتقال رسمی معادل پنج دست از پلاک ثبتی شماره.... بخش --- یزد به نام خواهان و پرداخت.... در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای غیابی و قابل واخواهی است... »; با ابلاغ این دادنامه خانم ص.پ. فرزند غ واخواهی نموده و در لایحه واخواهی گفته است که با توجه به ماده 47 قانون ثبت صلح نامه عادی اعتبار ندارد و اعلام داشته است که نوشته مورد استناد مورد قبول وی نمی‌باشد و خواستار ابطال آن شده است. دادگاه وقت رسیدگی به واخواهی به روز 7/2/92 تعین و طرفین را دعوت نموده حسب صورت مجلس مرقوم در روز رسیدگی واخواه اظهارات خود را به شرح لایحه واخواهی اعلام داشته که به شماره 295 -- 7/2/92 ثبت دفتر دادگاه گردیده. وکیل خوانده خواستار رسیدگی شده و اضافه کرده است که واخواه با صحت و سلامت روحی و جسمی اقدام به صلح نموده و ادعای مطرح شده صحیح نمی‌باشد. سپس دادگاه به شرح دادنامه شماره --- -- 8/2/92 دلایل واخواه را کافی ندانسته و رای واخواسته را عینا تایید نموده است. با ابلاغ این دادنامه در تاریخ 22/2/92 خانم ص.پ. نسبت به آن در تاریخ 30/3/92 درخواست رسیدگی فرجامی کرده است و حسب محتویات پرونده واصله تجدیدنظرخواهی به عمل نیامده است. خلاصه فرجام خواهی مشارالیها این است که در صدور دادنامه فرجام خواسته رعایت موازین شرعی و قانون به عمل نیامده و رای صادره بدون توجه به دفاعیات وی اصدار یافته در پایان گفته است که لایحه متضمن در چند روز آینده تقدیم خواهد شد دادگاه صادرکننده حکم در همان روز 30/3/92 دستور تبادل لوایح صادر نموده و با وصول پاسخ وکیل فرجام خوانده اشتباها پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان یزد ارسال شده. رسیدگی به شعبه هفتم محول گردید شعبه مرجوع الیه وقت رسیدگی به روز 17/6/92 ساعت ده صبح تعیین و به طرفین ابلاغ نموده وکیل فرجام خوانده تایید دادنامه واخواسته را خواستار شده فرجام خواه به شرح لایحه شماره 563 -- 17/6/92 وکیل برای مطالعه پرونده معرفی نموده (وکیل معرفی شده تقاضای مطالعه پرونده را نموده است) و دادگاه تجدیدنظر در این جلسه طی دادنامه شماره --- -- 17/6/92 چون درخواست مطروحه فرجام خواهی بوده ضمن عدول از تصمیم مورخ 3/5/92 خود پرونده را به دادگاه نخستین به منظور ارسال به دیوان عالی کشور اعاده نموده است و دفتر دادگاه مزبور نیز پرونده را جهت فرجام خواهی ارسال داشته رسیدگی در دستور کار این شعبه قرارگرفته و پرونده به کلاسه بالا ثبت شده اوراق لازم از سوابق ارسالی و نیز درخواست فرجامی فرجام خواه هنگام شور قرائت می‌شود.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

برابر دادنامه شماره --- -- 17/6/92 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد پرونده به دادگاه نخستین عودت داده شده تا پس از مبادله لوایح به دیوان عالی کشور ارسال گردد، دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدون ابلاغ فرجام خواهی و مستندات آن به فرجام خوانده پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته در حالی که طبق ماده 385 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوی ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم تا اینکه پاسخ رسیده یا نرسیده باشد پرونده را همراه با پرونده مربوط به رای فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می فرستد بدیهی است چنانچه وکیل فرجام خوانده بخواهد در مرحله فرجامی هم مداخله نماید لازم است وکالت نامه مربوط به این مرحله از رسیدگی را پیوست نموده و تمبر قانونی آن را ابطال نماید و پاسخ وکیل فرجام خوانده در مقام تبادل لوایح با توجه به عدم ارائه وکالت نامه تمبر شده قانونا قابل ترتیب اثر نیست. نظر به اینکه دفتر دادگاه شرایط مقرر در ماده 385 فوق الاشاره را رعایت ننموده است لذا پرونده به کیفیت مرقوم قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست مقرر می‌دارد دفتر عینا به مرجع مربوطه اعاده شود تا به وظایف قانونی خود عمل نموده حسب نتایج حاصله اقدام نمایند آنچه برای مرحله تجدیدنظر انجام شده ارتباطی با مرحله فرجامی ندارد.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

غفارپور - شاملو

منبع
برچسب‌ها