رای شماره 241 مورخ 1381/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 235/81

شاکی: دادرس شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 80/735 شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 14 مهر 1381

شماره دادنامه: 241

مقدمه: دادرس شعبه دوازدهم دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته است، در پرونده کلاسه 80/735 مربوط به آقای احمد حسنی به طرفیت اداره مخابرات قم، دفتر شعبه اشتباهاً با هیات رسیدگی به تخلفات اداری تبادل لایحه نموده است و به رغم اینکه نماینده حقوقی اداره مخابرات از اعضاء هیات رسیدگی به تخلفات اداری بوده پرونده را رسیدگی نموده‌ام با اعتراض از جانب هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت پست و تلگراف و تلفن شعبه دوم تجدیدنظر به علت فقد سمت تجدیدنظر خواه اعتراض را رد نموده است. با توجه به اینکه رسیدگی بدون تبادل لایحه با اداره خوانده صورت گرفته دچار اشتباه شده لذا در اجرای مقررات تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان طرح موضوع در هیات عمومی دیوان مورد استدعا است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه طرف شکایت در پرونده کلاسه 80/735 شعبه دوازدهم بدوی دیوان اداره مخابرات استان قم بوده و موضوع شکایت و خواسته هم ارتباطی با تخلفات اداری نداشته، بنابراین ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به مسئول دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت پست و تلگراف و تلفن فاقد وجاهت قانونی بوده است و بدین جهت با احراز وقوع اشتباه در رسیدگی و صدور رای، دادنامه شماره 1130 مورخ 1380/07/02 آن شعبه مستنداً به تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372/02/26 نقض می‌شود و رسیدگی به شکایت شاکی با رعایت مقررات به شعبه هفتم بدوی دیوان محول می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع