ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی

دعوای تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)