مرجع صالح رسیدگی به اتهام عدم معرفی به نظام وظیفه برای انجام خدمت سربازی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مشمول غایب تا زمانی که به خدمت اعزام نشده باشد،نظامی محسوب نشده و رسیدگی به جرم عدم معرفی به نظام وظیفه برای انجام خدمت سربازی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ع. گ. به اتهام غیبت از خدمت نظام وظیفه و آقای ع. م. به اتهام به کارگیری غایب مشمول، تحت پیگرد دادگاه کیفری 2 ا. قرار گرفته است که شعبه --- دادگاه مذکور نسبت به اتهام آقای م. حکم برائت و نسبت به متهم دیگر قرار عدم صلاحیت به موجب قرار شماره --- - 1394/06/26 به صلاحیت دادگاه‌های نظامی 2 استان خراسان شمالی صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است و شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مذکور به جانشینی نظامی 2 صلاحیت خود را به موجب قرار شماره --- - 1394/07/29 نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است. قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای قاسمی دادیار محترم دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادگاه کیفری 2 ا. در خصوص دادنامه حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری 2 ا. و نظامی 2 استان خراسان شمالی به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه مشمول غایب تا زمانی که به خدمت اعزام نشده باشد نظامی محسوب نمی‌شود و رسیدگی به جرم عدم معرفی به نظام وظیفه برای انجام خدمت سربازی در صلاحیت دادگاه نظامی نمی‌باشد نظر دادگاه نظامی صائب است و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو ا. حل اختلاف می‌شود.

رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها