اثر گذشت زوجه ازحقوق مالی خود بر طلاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف گذشت زوجه از حقوق مالی خود، سبب تحقق موجبات طلاق برای او نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

برابر دادخواست تقدیمی خانم ن. ی.گ. به طرفیت آقای ع. ت.خ. به خواسته الزام زوج به طلاق به لحاظ عسر و حرج شدید به این شرح که در سال 90 به عقد دائم خوانده در آمدم که به علت عدم تفاهم و بی نتیجه بودن اصلاح ذات البین با ردّ تمام هدایای نامزدی و صلح تمام مهریه در تاریخ 92/6/30 با طلاق اینجانبه موافقت نمود لکن بر خلاف تعهد از آمدن در دادگاه خودداری نمود و یک سال مرا بلاتکلیف گذاشت و در عسر و حرج قرار دارم ص 6 - 1 - 2 داور زوجه طلاق را مصلحت دانسته است ص 36 تست حاملگی منفی اعلام شد ص 38 نظر داور زوج بر استدامه زندگی مشترک است ص 39 دادگاه شعبه چهارم عمومی شهرستان م. طی دادنامه --- مورخ 93/9/29 حکم بر بطلان دعوی خواهان (زوجه) صادر نمود ص 62 پس از ابلاغ نسبت به رای صادره از سوی زوجه اعتراض گردید ص 68 نظر پزشکی قانونی مبنی بر اینکه (سوءظن مرضی) جنون و اختلال شخصیت پارانوئید مشاهده نشد اختلال فرهنگی وجود دارد ص 93 دادگاه تجدیدنظر شعبه --- استان آ. ش طی دادنامه --- مورخ 94/5/8 با استدلال مندرجه (صورتجلسه مصالحه و طلاق توافقی و اعلام کراهت زوجه و نظر داور و گذشت زوجه از کلیه حقوق مالی و نظر پزشکی قانونی به اختلال ارتباطی و فرهنگی بین زوجین دادنامه بدوی را نقض و به لحاظ عسرو حرج زوجه طلاق بائن قضایی صادر نمود ص 108 پس از ابلاغ رای نسبت به آن فرجام خواهی از سوی زوج به عمل آمده است و در لایحه ذکر شد 1 - دادگاه تجدیدنظر فقط به نظر پزشکی استناد کرد و عسر و حرج ادعایی زوجه را استناد کرد 2 - صورتجلسه استنادی مربوط به مهریه نبود و مربوط به قبل ازطرح دادخواست طلاق بود 3 - اقرارنامه برای طلاق توافقی نبود و اقرارنامه دلالت بر تایید خواسته خواهان نمی‌باشد 4 - هر کراهتی موجب تجویز طلاق نمی‌باشد 5 - داور من بیان کرد که هیچ مشکلی بر ادامه زندگی نیست 6 - نظر مشاور اشتباه بود و بر نظریه اصلاحی که حاکی از عدم قصد توافقی بودن طلاق را توجه نکرد 7 - گذشت از حقوق زوجه مجوز طلاق نمی‌باشد 8 - تشکیل پرونده های متعدد دلیل بر طلاق نیست ص 111 زوجه با ارائه اصل دادخواست توافقی که به امضا و اثر انگشت زوج و زوجه رسیده است را ارائه داد زوجه نیز پاسخ لایحه فرجام خواه را نوشته همراه با مدارک دیگر ارائه داد ص 115 تا 123 پس از تبادل لوایح پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید. اکنون با تهیه گزارش لازم معد برای صدور رای مقتضی می‌باشد.هیات شعبه در تاریخ فوق الذکرتشکیل پس از قرائت گزارش آقای هاشم پور مشاوره و با اکثریت چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه صرف گذشت زوجه از حقوق مالی موجب تحقق موجبات طلاق برای وی نمی‌باشد و در خصوص تحقق عسر و حرج نیز استدلال و استناد کافی نشده و دلیل قاطعی بر تقصیر زوج و تحقق عسر و حرج برای زوجه اقامه نشده است لذا دادنامه فرجامخواسته شماره 578 - 94/5/8 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی مستندا به بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

مرتضی فاضل - عزیزالله رزاقی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها