عدم تمکین به دلیل خوف ضرر جانی و حیثیتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: قانونگذار موضوع خوف ضرر جانی و حیثیتی را فراتر از صرف ضرب و جرح دانسته و استناد به مشاجرات بین طرفین که کاملا احتمال درگیری فیزیکی را نیز به دنبال دارد مبنای مناسبی جهت تحقق خوف ضرر جانی و حیثیتی نیست و نمی تواند عدم تمکین را توجیه کند.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست الف. ر. به طرفیت ث. م. با وکالت خانم م. ظ. به خواسته تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فیمابین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز و مسلم می‌باشد در مورد خواسته با توجه به اظهارات خواهان و وکیل خوانده در دادگاه ولایحه تقدیمی و ملاحظه مدارک پیوست به استناد ماده 1102 قانون مدنی به محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می‌گیرد و از جمله تکلیف زوجه تمکین از زوج و حضور در منزلی است که شوهر تهیه و تعیین می‌نماید الا اینکه به موجب شروط ضمن العقد حق تعیین محل سکونت به زوجه داده شده یا حضور در منزل مشترک زناشویی توام با خوف ضرر جسمانی و مالی و یا شرافتی باشد لیکن وکیل خوانده با حضور در دادگاه دلیل و بینه کافی که موجب عدم تمکین خوانده از خواهان باشد به دادگاه ارائه نکرده وصرف یک پرونده کیفری مبنی بر ضرب و شتم بر فرض ثبوت دلیل بر این نیست که زوجه از زوج تمکین نمی کند لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و به استناد ماده 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفاء وظایف مشترک زناشوئی صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری محسوب به استناد مواد 330 و 334 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه خانواده دو تهران

عموزادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

درخواست اعاده دادرسی خانم ث. م. به طرفیت آقای الف. ر. راجع به حکم تمکین قطعی صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره 9409970220200540 مورخ 1394/04/07 نسبت به تایید دادنامه شماره --- -* 01810 مورخ 1393/10/29 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران با هیچ یک از شقوق ماده 426 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 و استناد به رای قطعی مبنی بر ضرب و جرح زوجه به شرح منعکس در درخواست نمی تواند بتنهایی موثر در مقام باشد چراکه قانونگذار موضوع بیم خوف خطر جانی و حیثیتی را فراتر دانسته و صرف استناد به مشاجرات که کاملا احتمال درگیری فیزیکی را نیز بدنبال دارد مبناء اصولی بر تحقق بیم خوف خطر جانی و حیثیتی برای زوجه محسوب نمی شود و با فلسفه تحکیم خانواده مصرح در مادتین 1102 و 1103 سازگاری ندارد لذا دادگاه به استناد تبصره ذیل ماده 435 از همان قانون قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام میدارد رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشاران

علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ث. م. با وکالت آقای م. ن. و خانم م. ظ. از دادنامه شماره --- -* 01810 مورخ 1393/10/29 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده اقای الف. ر. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه --- -* 01248 حکم به الزام به تمکین تصدیر گردیده است وارد نمی‌باشد رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشاران

علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی

محتوای مرتبط (7 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها