مرجع تایید قرارهای تامین کیفری صادره از ناحیه بازپرس

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/10/16
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت

موضوع

مرجع تایید قرارهای تامین کیفری صادره از ناحیه بازپرس

پرسش

آیا فقط قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت متهم که توسط دادیار صادر می‌شود لازم است به نظر دادستان برسد یا چنین قرارهایی در صورت صدور از ناحیه بازپرس نیز لازم است به نظر دادستان برسد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد 226 و 240 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که بازپرس قرار تامینی صادر نماید که منتهی به بازداشت متهم گردد، تنها قرار بازداشت متهم نیاز به اعلام نظر دادستان دارد و در مورد قرار کفالت و وثیقه منتهی به بازداشت متهم صرفاً نسبت به اصل قرارهای مزبور که منتهی به بازداشت شده است، حق اعتراض در دادگاه ذیربط دارد و در هر صورت مقررات مربوط به قرار تامین صادره از سوی دادیار که منتهی به بازداشت متهم گردد، مذکور در ماده 92 قانون فوق الذکر، قابل تسری به قرارهای منتهی به بازداشت صادره از سوی بازپرس نمی‌باشد. بنابراین؛ نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان زرین دشت استان فارس، در حدود فوق الذکر مورد تائید است.

نظر اکثریت

بر اساس ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای نهایی دادیار و قرار تامین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت متهم که توسط بازپرس صادر می‌شود نیاز به موافقت دادستان ندارد؛ زیرا با وصفی که قانونگذار در ماده 96 مذکور در مقام بیان بوده است ذکری از بازپرس نکرده است.

نظر اقلیت

به نظر می‌رسد قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت متهم که توسط بازپرس صادر می‌شود نیز می بایست به نظر دادستان برسد؛ چرا که ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص اطلاق دارد؛ لذا قرارهای بازپرس را هم شامل می‌شود و در ماده 121 قانون اخیر نیز مطلقاً این موضوع را پیش بینی کرده است و بیان شده هرگاه در اجرای نیابت قضایی قرار تامین منتهی به بازداشت متهم شود پرونده جهت اظهار نظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود.

منبع
برچسب‌ها