رای شماره 307 مورخ 1381/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 293/81

شاکی: مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت3/81/172 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 26 آبان 1381

شماره دادنامه: 307

مقدمه: مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، طی نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، حسب محتویات پرونده سرگرد جهانشاه الماسی به اتهام کشف سی سانتی‌گرم تریاک در جیبش به موجب رای کمیسیون ناجا محکوم گردیده و از این شعبه طی لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره 127 مورخ 1381/04/16 دفتر این شعبه جهت ارائه نتیجه رسیدگی به اتهام وی در دیوان عالی کشور درخواست استمهال نموده لیکن این درخواست مورد امعان نظر شعبه قرار نگرفته و مبادرت به صدور رای نموده نظر به اینکه اساس محکومتیش از طرف کمیسیون ناجا اتهام یاد شده می‌باشد که طی دادنامه شماره 1195/م‌د مورخ 1381/04/30 صادره از دیوان عالی کشور حکم به برائت از اتهام انتسابی گردیده لذا به منظور جلوگیری از تضییع حق وی با اجابت درخواستش در اجرای تبصره الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری استدعای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به مراتب مندرج در نامه مورخ 1381/08/07 مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان و عنایت به محتویات پرونده و اینکه حکم محکومیت کیفری سرگرد جهانشاه الماسی نقض و منتفی گردیده است با احراز تحقق و اجتماع شرایط مقرر در تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 28 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372/02/26 دادنامه شماره 740 مورخ 1381/05/19 در پرونده کلاسه 81/172 نقض می‌شود و پرونده به منظور رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه اول تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع