رجوع از هبه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/05/25
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه

موضوع

رجوع از هبه

پرسش

آیا هبه به ذی‌رحم که غیرقابل رجوع است شامل هبه به برادر بطنی هم می‌شود؟ اگر شخصی زمین خود را به مدت یک‌ سال به اخوی بطنی خود هبه غیرمعوض کند و متهب در زمین موهوب تغییراتی ایجاد کند (تبدیل زمین زراعی به باغ) و زمین موهوب پانزده سال در ید متهب باشد آیا واهب می‌تواند بعد از پانزده سال رجوع کند؟ تغییر عین موهوبه که موجب سقوط حق رجوع واهب ‌شود آیا شامل تبدیل زمین زراعی به باغ نیز می‌شود؟

نظر هیئت عالی

رجوع از هبه با بقای عین موهوبه ممکن است، مگر در صورتی‌که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد. با این ترتیب هبه به برادر بطنی یا ابوینی، خارج از شمول بند (1) ماده 803 قانون مدنی است.
در فرض سوال صرف‌نظر از قید یک سال که منشأ اثر نیست، تبدیل زمین موهوبه ظرف پانزده سال به باغ، از مصادیق تغییر در عین موهوبه و صورت عرفی آن بوده، برابر بند (4) ماده 803 قانون موصوف قابل رجوع نیست.

نظر اتفاقی

به صراحت حکم ماده 803 قانون مدنی برادر بطنی در زمره اشخاصی که واهب نمی‌تواند از هبه رجوع کند، نیست.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

برچسب‌ها