رای شماره 1522 مورخ 1399/12/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده: ه- ع /9901829 شماره دادنامه:9909970906011522 تاریخ: 17/12/99

شاکی: آقای منصور جباری قره باغ

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 13 ماده 8 دستورالعمل اجرایی ساماندهی فعالیت پردیس های خودگردان دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغی مورخ 18/5/1393 معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به خواسته ابطال بند 13 ماده 8 دستورالعمل اجرایی ساماندهی فعالیت پردیس های خودگردان دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغی مورخ 18/5/1393 معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند 13-8: «حکم پذیرفته شدگان در پردیس های خودگردان ظرفیت مازاد مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان بوده و مکلف به انجام خدمات موضوع این قانون می‌باشند و از سایر تعهدات آموزشی رایگان معاف می‌باشند.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مبنای انجام طرح خدمتی، بهره مندی از آموزش رایگان است. براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان افرادی که با هزینه شخصی تحصیل می‌نماید از این امر مستثنی شده اند. در این راستا ماده 9 قانون قابل توجه است. دانشجویان پردیس های خودگردان نیز با هزینه شخصی خود تحصیل می کنند. وزارت بهداشت برخلاف نص و روح قانون موصوف فارغ التحصیلان پردیس های بین الملل را مجبور می کند بعد از فارغ التحصیلی به مدت دو سال در مناطقی که این وزارت تشخیص می دهد خدمت نمایند.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

بند مورد اعتراض حاوی حکم با تصمیم جدیدی از سوی شورای مربوط نبوده و صرفاً تاکیدی بر ماده 1 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 است.

2- موارد معافیت از انجام خدمات موضوع این قانون، در موارد مختلفی آمده است از جمله ماده 2 و ماده 12 قانون و همچنین ماده 9. موارد معافیت و استثناء قابل تسری و تعمیم به سایر مشمولین نمی‌باشد.

3- کلیه فارغ التحصیلان گروه پزشکی دانشگاه آزاد نیز وفق حکم مقرر در ماده 1 قانون مذکور، تعهدات مربوط را باید انجام دهند.

نظریه تهیه کننده گزارش: اطلاق ماده 1 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 1375 فارغ التحصیلان پردیس های خودگردان دانشگاه های علوم پزشکی را نیز در بر می‌گیرد. موارد معافیت و استثنای بر شمرده شده در مواد مختلف این قانون و به ویژه ماده 9 و تبصره 2 آن، منصرف از فارغ التحصیلان پردیس های خودگردان دانشگاه های علوم پزشکی بوده و به لحاظ وضعیت استثنایی آنها باید به قدر متیقن اکتفا شود و بر این اساس قابلیت تعمیم و تسری به مشمولان بند مورد اعتراض را ندارد. در نتیجه بند مورد اعتراض قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: محمدرضا رفیعی

به توجه به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی بر رد شکایت به شرح آتی اقدام به صدور رای می‌گردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص درخواست ابطال بند 13 ماده 8 دستورالعمل اجرایی ساماندهی فعالیت پردیس های خود گردان دانشگاه علوم پزشکی، با توجه به مفاد ماده 1 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375، فارغ التحصیلان پردیس های خود گردان دانشگاه های علوم پزشکی را نیز در بر می‌گیرد و از آنجا که موارد معافیت بر شمرده شده در مواد مختلف این قانون و به ویژه ماده 9 و تبصره 2 آن، منصرف از فارغ التحصیلان پردیس های خود گردان بوده و به لحاظ وضعیت استثنایی آنها باید به قدر متیقن اکتفا شود و قابلیت تعمیم و تسری به فارغ التحصیلان پردیس های خود گردان را ندارند و نظر به اینکه در جریان تصویب قانون مذکور در مجلس شورای اسلامی، ماده ناظر به معافیت فارغ التحصیلانی که باید هزینه آموزشی را به دانشگاه مربوط بپردازند حذف شده است، بر این اساس مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می‌باشد.

ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

منبع

عناوین و برچسب‌ها