نظریه مشورتی شماره 7/1401/471 مورخ 1401/05/25

تاریخ نظریه: 1401/05/25
شماره نظریه: 7/1401/471
شماره پرونده: 1401-186/1-471 ک

استعلام:

همان‌گونه که مستحضرید به موجب ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری پذیرفته شده است؛ آیا حکم این ماده صرفاً شامل جرایم غیر قابل گذشت است یا آن‌که جرایم قابل گذشت را هم در بر می‌گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از قابل گذشت و غیرقابل گذشت به استثنای موارد احصاء شده در ماده 109 و تبصره 2 ماده 115 قانون مذکور مشمول مرور زمان ماده 105 قانون مذکور هستند.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)