بخش د ) داده های سلامت (جسمی و روحی)

از شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی
مهمترین و رایج ترین مصادیق داده های شخصی مرتبط با وضعیت سلامتی افراد عبارتند از:
1. پرونده های پزشکی افراد
2. اطلاعات غربالگری سلامت
3. اطلاعات کلیه بیماریهای افراد اعم از واگیر و غیرواگیر
4. وضعیت اعتیاد
5. اطلاعات داروهای مصرفی
6. اطلاعات بیمه های سلامت (خدمات درمانی و...)
7. اطلاعات پزشک خانواده
8. اطلاعات پرونده سلامت الکترونیک
9. اطلاعات پرونده های پایش حاملگی
10. اطلاعات پایش نوزادان
11. اطلاعات معلولیت های جسمی - حرکتی
12. اطلاعات اختلالات روحی - روانی
13. اطلاعات بیماران مراجعه کننده، بستری شده و مرخص شده در بیمارستانها و مراکز درمانی
14. اطلاعات آزمایش های پزشکی