متن آغازین آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها

هیئت وزیران در جلسه 1401/6/6 به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه استخراج رمزداراییها را به شرح زیر تصویب کرد: