درخواست طلاق به دلیل عسروحرج ناشی از بیماری زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که زوجه در زمان انعقاد نکاح از بیماری زوج و عوارض وپیامدهای آن مطلع بوده باشد، درخواست طلاق توسط وی به دلیل عسروحرج فاقد وجاهت قانونی است و صعب العلاج بودن بیماری زوج موجب پذیرش تقاضای طلاق از سوی زوجه نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1393/02/30 خانم الف. ش. به وکالت از خانم و. ق. ج. فرزند ق. دادخواستی به طرفیت آقای م. ق. چ. فرزند الف. به خواسته صدور حکم طلاق تقدیم دادگاه عمومی نجف آباد نموده وتوضیح میدهد موکل در تاریخ 1379/07/27 به عقد دائم باخوانده ازدواج نموده وحال نظر به اینکه خوانده دارای عوارض جسمی است دوام زوجیت موجب عسر و حرج گردیده و دیگر تحمل این مشکل رانداشته ولذا درخواست حکم به اجرای صیغه طلاق به لحاظ عسروحرج دارد رسیدگی به شعبه سوم محاکم عمومی نجف آباد ارجاع بدوا موضوع به موسسه آوای سلامت روان ارجاع و پس از برگزاری جلسه در خصوص دادخواست خانم و. ق. ج. باتوجه به مشکلات جسمی و روحی شدید زوج وعدم آمادگی زوجه برای ادامه زندگی مشترک نظر به عدم ادامه زندگی مشترک داده شده است ص 4 جلسه دادگاه در تاریخ 1393/03/18 باحضور خواهان ووکیل وی تشکیل گردیده وخواهان اظهار داشته من از کودکی دارای در رفتگی لگن ومشکل جسمی حرکتی هستم ولی روی پای خودم راه می روم همسرم به هنگام ازدواج ویلچری بود ولی کارهای شخصی خود را انجام می داد که بعدا متوجه شدم وی دارای بیماری تحلیل عضلات جسمانی است که روز به روز بدتر می‌شود به طوریکه الان یک لیوان آب را هم باید من به دهانش بگذارم وخودمن هم دارای وضعیت جسمانی مساعدی نیستم ودر شرایط بسیار سختی به سر می برم نان آور خانه هستم پانزده مثقال طلا را جهت طلاق بذل می کنم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر وزوج را جهت تعیین نوع بیماری و روند آن به پزشکی قانونی معرفی می نما ید آقای ح. م. باتقدیم وکالتنامه ازسوی آقای م. ق. چ. اعلام وکالت می‌نماید پزشکی قانونی نظرخود را مبنی بر اینکه زوج مبتلا به نوع بیماری تحلیل عضلانی است که جزء بیماری های صعب العلاج می‌باشد ودرخصوص روند پیشرفت بیماری نظر به عدم ارائه مدارک بیمارستانی وضعیت وی را نا مشخص اعلام می‌نماید ص 24 داوران منتخب نظرخود را مکتوب که حکایت از عدم توفیق در اصلاح ذات البین دارد به دادگاه ارائه نموده‌اند ص 29 - 30 دادگاه بااعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره - 1386 مورخ 1393/08/21 دعوی زوجه را باعنایت به نظریه پزشکی قانونی که بیماری زوج را صعب العلاج توصیف کرده است وتلاش داوران ودادگاه درجهت ایجاد صلح وسازش بی ثمر بوده و به استناد ماده 1130 ق م حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر واعلام می‌نماید باتوجه به بذل پانزده مثقال طلای مهریه ازسوی زوجه به سردفتر نمایندگی میدهد درصورت استنکاف زوج از طلاق نسبت به قبول مابذل ومطلقه کردن زوجه به طلاق خلع اقدام نماید درخصوص سایر امور مالی نظر به عدم درخواست زوجه دادگاه خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است متعاقب تجدیدنظر خواهی وکیل زوج شعبه بیست وهشتم دادگاه تجدیدنظر اصفهان برابر دادنامه --- - مورخ 1393/10/20 نظربه اینکه حسب محتویات پرونده زوجه از وضعیت بیماری زوج در هنگام عقد مطلع بوده و با وجود اطلاع از آن و عوارض وپیامدهایش مبادرت به ازدواج نموده لذا ادعای عسروحرج برای آن فاقد وجاهت قانونی است وصعب العلاج بودن آن موجب تحقق ماده 1130 ق م نخواهد بود لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی صادر می‌نماید وکیل خانم و. ق. ج. از رای صادره فرجامخواهی نموده و لایحه ای در چهار برگ تنظیم که به هنگام شور قرائت خواهد شد پرونده پس از طی مراحل قانونی به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزار ش آقای جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجامخواه ایراد واعتراض موجهی که نقض دادنامه فرجامخواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و رای صادره باتوجه به اینکه حسب اظهارات زوجه به هنگام ازدواج، همسرش ویلچری ودارای ناتوانی جسمی بوده ووی با توجه به عوارض جسمی زوج با او ازدواج نموده است، مغایرتی با موازین شرعی وقانونی ومحتویات پرونده ندارد وچون دادنامه به شماره 00571 - 1393/10/20 صادره از شعبه بیست و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان از لحاظ رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد اشکال موثر است لذا دادنامه موصوف ابرام می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

یعقوب انصاری - موسی جعفری

عناوین و برچسب‌ها