ضرورت اتخاذ تصمیم در خصوص حقوق مالی زوجین قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه قبل ازاتخاذ تصمیم در خصوص حقوق مالی زوجین حق اتخاذ تصمیم ماهوی نسبت به خواسته گواهی عدم امکان سازش را ندارد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/30

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای س. خ.ز. فرزند ح. به طرفیت خانم ن. ح.خ. فرزند ح. به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) با توجه به کپی مصدق عقدنامه رسمی شماره...... مورخ 1387/01/12 صادره از دفترخانه ازدواج شماره.....حوزه ثبت تهران علقه زوجیت فیمابین طرفین با مهریه به میزان یک جلد قرآن کلام الله مجید ربانی و یک جام آیینه و یک زوج شمعدان و مهرالسنه حضرت فاطمه زهرا (ع) بانضمام تعداد چهارده عدد سکه طلای تمام بهار آزادی برای دادگاه محرز و مسلم است نظر به اینکه خواهان اصرار در وقوع امر طلاق را داشتند در جهت اصلاح ذات البین قرار ارجاع امر به داوری صادر که سعی دادگاه و داوران انتخابی مثمر به ثمر واقع نگردیده لذا دادگاه مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط طلاق مصوب 1371/08/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام و حدیث شریف نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» با پرداخت مهریه فوق الذکر و نیز پرداخت اجرت المثل به مبلغ شصت و پنج میلیون ریال معادل شش میلیون و پانصد هزار تومان و نیز پرداخت پانزده میلیون ریال معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان بابت نفقه ایام عده و نیز چنانچه زوجه ادعای مالی دیگری دارد نسبت به آن جداگانه اقدام نماید گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می‌گردد نوع طلاق رجعی می‌باشد چنانچه گواهی صادره ظرف مدت سه ماه پس از قطعیت به احد از دفاتر رسمی طلاق تسلیم نگردد از درجه اعتبار ساقط می‌باشدرای اصداری حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- صمد محمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/30

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی ن. ح.خ. ا. به طرفیت س. خ.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/30 شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم عدم امکان سازش ضمن تعیین مبلغ 65/000/000 ریال اجرت المثل 150/00/000 ریال نفقه ایام عده و بدون اتخاذ تصمیم در خصوص جهیزیه زوجه و نیز تنصیف دارایی و اعتراض زوجه از حیث موارد اخیر الذکر نظر به اینکه وفق ماده 29 قانون حمایت از خانواده دادگاه می بایستی در مورد حقوق مالی زوجین هنگام صدور گواهی طلاق اتخاذ تصیمیم نماید و زوجه به حکایت صفحه 12 پرونده درخواست توجه به شرط تنصیف اموال نموده اموالی نیز معرفی کرده است و نیز جهیزیه خود را مطالبه نموده است علیهذا با توجه به اینکه دادگاه نسبت به موارد مذکور اتخاذ تصمیم ننموده و اصولا به استناد ماده 29 قانون حمایت خانواده قبل ازاتخاذ تصمیم در موارد مذکور حق اتخاذ تصمیم ماهوی نسبت به خواسته گواهی عدم امکان سازش را ندارد بناء علیهذا با تلقی حکم صادره به قرار رای صادره را به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده را جهت رسیدگی به خواسته گواهی عدم امکان سازش و درخواستها ی زوجه نسبت به حقوق متعلقه در چار چوب ماده 29 قانون مذکور و صدور رای مقتضی به دادگاه بدو ی ارسال می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

مهدی روحانی- محمد باقر غفاری

منبع
برچسب‌ها