رای شماره 202 مورخ 1383/05/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 419/80

شاکی:آقای اکبر اصفهانی

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 14 و18 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 18 مرداد 1383

شماره دادنامه: 202

مقدمه: الف- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1704 موضوع شکایت آقای اکبر اصفهانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران - هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 840 مورخ 5/8/80 رای به رد شکایت شاکی صادر نموده است. ب- شعبه نهم در رسیدگی به کلاسه 78/1722 موضوع شکایت آقای حسین شاهمیری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان تهران به خواسته ابطال نقض و ابطال رای مورخ 12/6/78 هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 835 مورخ 29/7/80 حکم به نقض و ابطال رای معترض‌عنه صادر نموده است. ج- 1- شعبه 14 در رسیدگی به پرونده کلاسه80/1727 و … موضوع شکایت آقای احمد میراثی و غیره به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران به خواسته ابطال رای 12/6/78 هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1151 و … مورخ 10/9/80 رای معترض‌عنه را نقض و رسیدگی مجدد را به هیات حل اختلاف همعرض احاله نموده است. 2- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه‌ت7/81/1642 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1154 الی 1148 مورخ10/9/80 شعبه 14 دیوان به شرح دادنامه شماره 1212 مورخ 15/11/82 با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه تفاوت مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، مورد از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب می‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع