بند دوم - نحوه پاسخ به درخواستها:

از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می ‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.