قلمرو مسئولیت تضامنی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور حکم به محکومیت تضامنی خلاف اصل بوده و اختصاص به برخی اسناد تجاری دارد؛ بنابراین تضامن در مقررات قانون مدنی(مطالبه ارش) وجاهت قانونی ندارد.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دعوی خواهان‌ها آقایان 1 . ر. ص. 2 . س. س. باوکالت بعدی خانم ی. م. ساکن تهران به طرفیت خواندگان 1 . خانم ز. ن.و. با وکالت بعدی آقای م. م.خ. ساکن تهران 2 . آقای س. س.خ. مجهول المکان به خواسته الزام خواندگان به پرداخت ارش(تفاوت قیمت) مقوم به دویست و پنجاه میلیون ریال به انضمام کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی ازجمله هزینه کارشناسی بااین وصف که ابتدا خواهان ها بااستناد به کپی روزنامه همشهری مشتمل بر آگهی فروش خودرو کپی چک بانکی کپی مصدق وکالت نامه تعویض پلاک خودروکپی مصدق سند مالکیت خودرو کپی نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور وسائط نقلیه ضمن دادخواست اظهار داشتند اینجانبان طی یک فقره آگهی فروش خودرو در روزنامه... یک دستگاه بی ام و.... در تاریخ 7/12/90 از خواندگان خریداری کردیم مطابق عرف حاکم برمعاملات خودرو باحضور در دفترخانه اسناد رسمی اقدام به تنظیم وکالت در تعویض پلاک (پیوست 2 ) که طی آن خوانده ردیف اول (مالک خودرو) به خوانده دوم در تعویض پلاک خودرو پلاک تعویضی اختیار می کند درهمان تاریخ ر. ص. یک فقره چک در وجه خوانده ردیف دوم آقای س. س.خ. همسرخوانده ردیف اول ازبابت ثمن معامله صادر می‌نماید که درمتن چک عبارت بابت بی ام و... تصریح می‌گردد وخواندگان بلافاصله وجه چک را وصول می نمایند علی رغم آنکه در اگهی تصریح شده بود خودرو صفر ودرحد صفر اما پس از تحویل ان در سلامت و صحت آن تردید و تامین دلیل ونظریه کارشناسی اخذ ومعلوم شد خودرو تصادفی بوده و بهای خودرو را 700/000/000 ریال برآورد کرد درحالی که ثمن پرداختی 950 میلیون ریال بوده است وتماسهای مکرر با خواندگان نتیجه ای نداد تقاضای رسیدگی نمودند وتقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت مابه التفاوت قیمت سالم و معیوب را نمودند ودرجلسه دادرسی خانم ی. م. ضمن تقدیم لایحه و وکالت نامه ای که به شماره...- 1391/09/07 ثبت و ضم سابقه شده ازناحیه خواهان‌ها اعلام وکالت نمود و ضمن حضور به توضیح وشرح ماجرا پرداخت و لوایحی نیز تقدیم که ثبت و ضم سابقه شده است آقای م. م.خ. نیزطی لایحه و وکالت نامه ای که به شماره...- 1391/01/29 ثبت و ضم سابقه شده است ازناحیه خوانده خانم ز. ن.و. اعلام وکالت نمود و ضمن حضور درجلسه دادرسی و لوایحی که تقدیم کرد به دفاع پرداخت خوانده ردیف دوم که ازطریق نشر آگهی دعوت شده بود حضور نیافت و دفاعی معمول نداشت دادگاه جهت احراز واقع وکشف حقیقت قرار ارجاع امربه کارشناسی صادر وکارشناس منتخب نظریه خود را تقدیم و به وکلای خواهان وخوانده خانم ن.و. ابلاغ و به خوانده دیگر ازطریق نشرآگهی ابلاغ وکیل خوانده خانم ن.و. به اصل ارجاع امربه کارشناسی اعتراض نمود که باتوجه به استعلام از دفترخانه ومدارک تقدیمی وکیل خواهان‌ها اعتراض وی مردود اعلام می‌شود وباتوجه به استعلام از دفتر خانه ومدارک تقدیمی وکیل خواهان‌ها اعتراض وی را مردود اعلام می‌شود وباتوجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده واینکه خواندگان پرونده درزمان معامله اتومبیل مذکورباهم زن و شوهربودند ومشارکت در امرفروش خودرو داشتند ونحوه اظهارات خواهان‌ها و وکیل ایشان ونظریه کارشناس که مصون از اعتراض باقیمانده وبااوضاع واحوال مسلم قضیه مطروحه مطابقت دارد و دفاعیات غیرموجه وکیل خوانده خانم ز. ن.و. و عدم حضور و دفاع خوانده آقای س. س.خ. دعوی را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال(ارش) مابه التفاوت قیمت مبیع صحیح ومعیوب و هزینه دادرسی مطابق تمبر ابطالی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وهزینه کارشناسی طبق فیش واریزی درحق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد رای صادره نسبت به خوانده خانم ن.و. حضوری و قابل تجدید نظر خواهی و نسبت به خواندهع آقای س. س.خ. غیابی ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

حسینی زاده اردلی

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

پیرامون دادخواست س. س.خ. با وکالت ک. الف. و ف. ک. برابر ر. ص. و س. س. با وکالت خانم ی. م. به خواسته ی واخواهی ازدادنامه ی 91/92 که محکومیت تضامنی واخواه وخانم ز. ن.و. رابه پرداخت 250/000/000 ریال وتفاوت شاخص بهای آن به همراه خسارات دادرسی (که برآیندوجود عیب درخودروB MVودریافت ارش مبیع می‌باشد)دربردارد ؛داده های پرونده گویای این است که: بادادخواهی واخواندگان براینکه پس ازآگهی فروش خودرودرروزنامه... خودرویادشده 950 ریال خریداری که روشن گردیدتصادفی بوده وبیش از 700/000 ریال ارزش نداردوسرانجام این مهم باانجام کارشناس به اثبات رسیده ودادنامه یادشده صادرگردید ،این رای نسبت به خانم ز. ن.و. حضوری بوده که پس ازتجدیدنظرخواهی شعبه --- دادگاه گرامی تجدید نظردادنامه پیش گفته رابه نتیجه تایید نماید.اکنون واخواه ازروی اینکه نسبت به وی ،این رای غیابی می‌باشد به شیوه آمده دادخواهی می‌نماید.چکیده سخن وکلای واخواه سه بخش می‌باشد. 1 - واخواندگان درکارخرید وفروش خودروفعالیت دارندازاینروعیب نسبت به آنها مخفی نبوده و سرانجام خیارعیب فراهم نمی‌باشد. 2 - چون خودروادعای واخواندگان این استکه خودروتصادفی بوده وبه جای خودروی درحد نو پس ازتعمیرورنگ آمیزی فروخته شده ،ازاینروعملیات انجام شده ،تدلیس وفریب کاری بوده وبراساس ماده 438 و 439 قانون مدنی تنها حق فسخ رادارند نه دریافت ارش. 3 - نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض دارند.پاسخ وکیل واخواندگان این است که: 1 - خانم ن.و. همسر س. س. بوده وپذیرفته نیست که درجریان دادنامه نبوده باشد.ازآنجا که ابلاغ طریقت دارند نه موضوعیت ،پس واخواه ازگذشته آگاه ازاین دادنامه بوده ورای نسبت به وی قطعی می‌باشد. 2 - فعالیت واخواندگان درخودروسبب نخواهد شد که ازعیوب مخفی نیز آگاه شوند.دادگاه جدای اینکه بخش نخست سخن وکیل واخواندگان رانادرست می داندچراکه برابرمفاد ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی احرازابلاغ ضرورت دارد وصرف حضور همسرمخاطب دردادگاه بدون رعایت تشریفات قانون احرازاین مهم را نمی‌نماید ؛واخواهی پیش گفته رادرخورپذیرش نمی داند چراکه 1 - بخش --- و 2 - استدلال وکلای واخواه درتعارض هم می‌باشد چراکه یکبارعیب موجود را عیب آشکاردانسته که واخواندگان بنابه اقتضای حرفه ی خریدوفروش خودرو،آگاه به آن می‌باشندوباردیگر آن را عیب مخفی دانسته که واخواه بافریب وتدلیس خریداران راگمراه ازواقعیت نموده است وانگهی چنانچه شرایط خیارعیب وتدلیس هردوفراهم باشد ،ذینفع مختاراست به دلخواه یکی رااعمال نمایدوکسی نمی تواند اورا مجبور به اعمال خیاری نماید که به سود فروشنده باشد.همچنین پاسخ کارشناسی درست بوده ودراین مرحله سخنی که نادرسی آن را برساند ارائه نشده تابررسی بیشتری انجام پذیرد.ازاینرودادگاه برگرفته ازماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی بارد واخواهی ،دادنامه واخواسته را به همان سخن تایید واستوار می‌نماید.این رای در بازه ی بیست روزه ازابلا غ تجدیدنظرپذیردردادگاه‌های گرامی تجدید نظراستان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

نبوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س. س.خ. باوکالت آقای ک. الف. به طرفیت آقایان ر. ص. و س. س. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/05/29 شعبه --- عمومی تهران که با رد واخواهی محکومیت تضامنی وی به پرداخت دویست وپنجاه میلیون ریال تفاوت وارش اتومبیل(بی ام و)را تایید نموده است ازاین جهت وارد وموثر است که اولا وبا توجه به سند مالکیت خودرو (ص 8 ) وپاسخ استعلام دفترخانه شماره...تهران(....) مالکیت رسمی وقانونی خودرو فوق متعلق به دیگر محکوم علیه پرونده (خانم ز. ن. فرزند الف.) بوده ثانیا صدور حکم به محکومیت تضامنی خلاف اصل بوده واختصاص به برخی اسنادتجاری دارد وسرایت آن به مقررات قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی است فلذا وصرفنظرازایراد به تقدیم خواسته تجدیدنظرخواندگان درمرحله بدوی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی رای معترض عنه را درخصوص تجدیدنظرخواه وبه استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض ودرخصوص دعوای خواهان‌های بدوی نسبت به تجدیدنظرخواه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام می دارداین رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی

منبع

محتوای مرتبط (10 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها