رای وحدت رویه شماره 78 مورخ 1382/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 405/80

شاکی: خانم سوسن گنگ‌پور

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان از طرف خانم سوسن گنگ‌پور

تاریخ رای: یکشنبه 21 اردیبهشت 1382

شماره دادنامه: 78

مقدمه: الف-1- شعبه 16 در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/898 موضوع شکایت خانم سوسن گنگ‌پور به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته لغو قرارداد و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 1636 مورخ 1378/09/18 چنین رای صادر نموده است. مستنداً به رای وحدت رویه و لازم‌الاتباع هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 240 مورخ 1377/11/01 که مقرر می‌دارد «نظر به اینکه حسب تبصره 25 قانون بودجه سال 1370 کل کشور و تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 کل کشور به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و تامین کادر مورد نیاز و ایجاد پستهای سازمانی مجموعاً اجازه استخدام سه هزار وپانصد نفر با احتساب کارمندان قراردادی به وزارت امور اقتصادی و دارائی داده شده است در نتیجه عدم جذب کارمندان قراردادی به ادعای حذف بودجه پیشنهادی انطباق با قانون ندارد و با توجه به اینکه شاکیه نیز جزو کارمندان قراردادی به شرح فوق الاشعار بوده است علیهذا ضمن رد دفاعیات مشتکی‌عنه حکم به ورود شکایت و ابطال ابلاغ برکناری نامبرده به شماره 24/12290 مورخ 1373/04/29 و همچنین بازگشت به کار مشارالیها صادر و اعلام می‌دارد.-2- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت4/79/353 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1636 مورخ 1378/09/18 شعبه 16 بدوی به شرح دادنامه شماره 805 مورخ 1379/07/13 چنین رای صادر نموده است، الزام به تنظیم قرارد مجدد و با استخدام رسمی در حالی که مستخدم به صورت قراردادی اشتغال دارد وجاهت قانونی نداشته و دادنامه شماره 24 مورخ 1377/11/01 هیات عمومی دیوان که عدم جذب کارمندان قراردادی را به ادعای حذف بودجه پیشنهادی منطبق با قانون ندانسته موجب و متضمن الزام اداره طرف شکایت به تنظیم قرارداد یا استخدام رسمی و بازگشت به کار در صورت خاتمه اجرای قانون مالیات تعاون ملی که قرارداد شاکی حسب حکم شماره 24/12290 مورخ 1373/04/29 بهمین علت تمدید نگردیده نیست. مضافاً اینکه شاکی حسب محتویات پرونده در سال 1373 با اداره متبوع خود تسویه حساب و از اشتغال اعتراض نموده است. لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.ب-1- شعبه 16 در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1768 موضوع شکایت خانم سیمین مقیمی‌نجف‌آبادی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته بازگشت به کار مجدد به شرح دادنامه شماره 247 مورخ 1379/02/31 چنین رای صادر نموده است، مستنداً به رای وحدت رویه لازم‌الاتباع هیات عمومی دیوان به شماره 240 مورخ 1377/11/10 و نظر به اینکه حسب تبصره 25 قانون بودجه سال 1370 و تبصره 24 قانون بودجه سال 1374 کل کشور به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی اجازه استخدام سه هزار وپانصد نفر با احتساب کارمندان قراردادی به وزارت امور اقتصادی و دارائی داده شده است علیهذا عدم جذب شاکیه که در آن زمان کارمند قراردادی بوده است انطباقی با قوانین و مقررات حاکم در آن زمان نداشته است و علیهذا حکم به ورود شکایت و ابطال ابلاغ برکناری شاکیه و همچنین حکم به اعاده به خدمت مشارالیها را صادر و اعلام می‌دارد.-2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/79/867 موضوع تقاضای تجدید نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 247 مورخ 1379/02/31 شعبه 19 دیوان به شرح دادنامه شماره 869 مورخ 1380/07/25 ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

موضوع تعارض آراء صادره از شعبه دیوان در باب استخدام کارکنان قراردادی وزارت امور اقتصادی و دارائی موضوع پرونده‌های فوق الذکر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 240 مورخ 1377/11/10 رای شعبه 16 بدوی دیوان مشعر بر ورود شکایت شاکی صحیح و موافق قانون شناخته شده است. بنابراین موضوع تناقض دادنامه‌های صادره از دو شعبه اول و چهارم تجدیدنظر دیوان نیز مشمول مدلول رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان است و بر این اساس دادنامه شماره 869 مورخ 1380/07/25 تجدیدنظر دیوان مشعر بر تایید دادنامه بدوی در باب ورود شکایت شاکی در زمینه استخدام موافق قانون است این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع