اثر خیارشرط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خیار شرط، مختص عقد بیع است و اگر در قراردادهای خصوصی مانند مشارکت مدنی، ذکر شود، صرفا جهت استحکام و اجرای قرارداد مذکور پیش بینی شده و از احکام خاص این خیار منصرف است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/23

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م.الف. ص. به وکالت از آقای م. ب. به طرفیت آقای ن. ف. وسایرین به خواسته ابطال قرارداد سال 89 تنظیمی فیمابین اصحاب دعوی موضوع تخریب ونوسازی پلاک ثبتی --- واقع دریوسف آباد تهران به لحاظ عدم تعیین مدت پایان حق فسخ ویا انفساخ درخیارشرط موضوع قرارداد، دادگاه با توجه به محتویات پرونده صرف نظراز اینکه درخیارشرط تعیین مدت به نحو ضمنی نیز بلامانع است ولازم نیست صراحتا مدت خیار تصریح گردد باعنایت به اینکه قرارداد مستنددعوی هیچگونه دلالتی بروجود خیارشرط ندارد وتوجها به قاعده لزوم قراردادها ومستندا به ماده 219 ق.م وقاعده فقهی اصاله اللزوم وبه استناد ماده 197 ق.آ.د.م وماده 1257 ق.م دعوی خواهان غیرثابت تشخیص حکم به رد دعوی صادر واعلام می‌گردد. رای صادره نسبت به خواهان و دونفراز خواندگان (ن. ف. و ح. ب.)حضوری ودر خصوص سایرخواندگان غیابی، حسب مورد ظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی وتجدیدنظرخواهی درمراجع ذیربط می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- محمدباقر سروی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/30

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ب. با وکالت م.الف. ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه --- - 94/7/23 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اجمالا با این استدلال که اصل بر لزوم قراردادها است دعوی ابطال قرارداد مشارکت در ساخت و ساز مردود و به لحاظ عدم ثبوت خواسته حکم به رد دعوی صادر گردیده است اگر چه دفاعیات وکیل تجدیدنظر خواه محل اعتنا و تامل دارد در حقیقت شرط خیار در قرارداد ملاحظه لیکن به طور ضمنی در جای جای قرارداد موعد معین و مشخص گردیده از این جهت جهل به مدت منتفی است، به شرح صورت مجلس دادرسی 94/7/13 بیان گردیده 2 سال است که قرارداد انجام شده و از آپارتمانهای احداثی استیفای منفعت میگردد ایضا پس از عقد مشارکت طرفین 90/3/18 راجع به تقسیم هم به توافقاتی دست یافته که گویای پای بندی طرفین به مفاد و شروط قراردادی است، طرفین در ماده 3 قرارداد مهلت 17 ماهه را تصریح و با لحاظ ماده 3 ناظر به بند الف ماده 2 - 6 مدت تحویل نیزاعلام گردیده که موید رفع جهل به موعد است از نظر دیگر قرارداد مشارکت مدنی در اجرای مقررات ماده 10 قانون مدنی تنظیم گردیده و شروط قراردادی از مقررات ماده 401 خروج موضوعی دارد احکام مورد ادعا صرفا خاص عقد بیع بوده و در این نوع قراردادها شروط جهت استحکام و اجرای مفاد قرارداد پیش بینی میگردد نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی ومستندات ابرازی صحیحا صادر که به نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نیست ایضا دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و متضمن جهات دیگر در نقض نیست از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید میگردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی

منبع
برچسب‌ها