رای وحدت رویه شماره 371 مورخ 1383/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 490/83

شاکی:دادرس شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، 6، 10، 13، 18 و 21 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 10 آبان 1383

شماره دادنامه: 371

مقدمه: دادرس محترم شعبه پانزدهم دیوان با ارسال تصویر 9 فقره دادنامه صادره از شعب دیوان دادنامه‌های مزبور را از 1- از جهت توجه و عدم توجه دعوی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در آن شعبه 21 با سایر آراء متعارض است. 2- در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق برخورداری از حق اشعه که آراء شعب اول و سیزدهم با آراء شعب 18 و 6 و 10 متعارض می‌باشند. ذیلاً خلاصه آراء مورد استناد ذکر می‌گردد.الف- شعبه بیست‌ویکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1561 موضوع شکایت خانم معصومه فریدونی به طرفیت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به خواسته درخواست پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه براساس حقوق و مزایای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از 1/1/70 الی 1/6/78 به شرح دادنامه شماره 259 مورخ 18/2/81 چنین رای صادر نموده است، صرفنظر از صحت و سقم ادعای شاکیه نظر به اینکه موضوع خواسته که همانا مطالبه فوق‌العاده کار به اشعه است مستلزم طرح دعوی به طرفیت سازمان متبوع شاکیه می‌باشد و در مانحن‌فیه ایشان به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طرح دعوی نموده است. علیهذا شکایت مطروحه متوجه مشتکی‌عنه نبود. مستنداً به بند ب ماده 20 آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‌گردد.ب- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/282 موضوع شکایت آقای هاشم کوثری به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه که بر اساس قانون نظام هماهنگ پردخت کارکنان دولت از تاریخ 1/3/73 به شرح دادنامه شماره 595 مورخ 22/4/77 چنین رای صادر نموده است، با توجه به مصوبه سال 68 مجلس شورای اسلامی و تنفیذ آن از سوی شورای نگهبان و آیین‌نامه اجرایی مربوط مصوب هیات وزیران به تاریخ 2/2/69 و ضرورت و لزوم اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و صدور احکام حقوقی بر اساس آن در کلیه دستگاههای دولتی و با عنایت به ماده 4 دستورالعمل شماره یک پرداخت فوق‌العاده کار اشعه سازمان انرژی اتمی ایران حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد.ج- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/637 موضوع شکایت آقای محمدابراهیم خوارزمی به طرفیت 1- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 2- مرکز آموزشی تحقیقاتی قلب و عروق شهید رجائی به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از1/1/70 تا 1/6/78 به شرح دادنامه شماره 2153 مورخ 23/4/83 چنین رای صادر نموده است، مستنداً به بند 4 ماده 20 از فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/68 مجلس شورای اسلامی که مقرر نموده تا 50% حقوق و مزایا به عنوان فوق العاده کار با اشعه به شاغلین مربوطه تعلق می‌گیرد و نیز آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 2/2/69 هیات وزیران و ضرورت و لزوم اجراء قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب 70 که از نظر زمان شامل شاکی می‌شود. چنانچه هیات وزیران بالاخره با صدور مصوبه شماره 1816/ت19969ه- مورخ 17/3/78 مشکل را حل نموده که در حال حاضر مورد عمل است و روح و فلسفه آن موید اظهارات شاکی می‌باشد و عدم دفاع موثر و مستدل از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی لایحه مورخ 68612/1602 مورخ 25/4/82 این شعبه شکایت را وارد تشخیص داده و مشتکی‌عنهما را ملزم به اصلاح حکم حقوقی وی طبق نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و پرداخت مابه‌التفاوت فوق العاده کار با اشعه را از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون نظام هماهنگ لغایت 1/6/78 می‌نماید.د- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/689 موضوع شکایت خانم مینو نجفی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به خواسته دریافت فوق‌العاده کار با اشعه بر اساس حقوق و مزایای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از تاریخ 1/3/71 لغایت 1/6/78 به شرح دادنامه شماره 1363 مورخ 14/7/81 چنین رای صادر نموده است، با توجه به دلایل ابرازی شاکیه از جمله قانون مصوب سال 68 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران و ضرورت اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و با عنایت به ماده 4 دستورالعمل شماره یک پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه سازمان انرژی اتمی ایران حکم به ورود شکایت نامبرده صادر می‌گردد.ه-- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1013 موضوع شکایت آقای رسول خدابخش و آقای حسنقلی محمدی به طرفیت 1- سازمان امور اداری و استخدامی کشور 2- شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور 3- ذیحسابی دانشگاه ارومیه به خواسته برقراری فوق العاده کار با اشعه بر مبنای آخرین حقوق و مزایای هر سال به شرح دادنامه شماره1219 مورخ 14/10/79 چنین رای صادر نموده است… با توجه به مفاد نامه مورخ 18/12/75 مدیرکل دفتر طبقه‌بندی مشاغل و امور رفاهی کارکنان دولت خطاب به ریاست دانشگاه ارومیه اعلام داشته قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 68 و آیین‌نامه اجرایی مزبور مصوب 69 هیات وزیران چنبه عام دارد و از نظر این سازمان میزان فوق العاده کار با اشعه موضوع بند 4 ماده20 قانون مذکور کماکان براساس مفاد نامه شماره 77/42 مورخ14/11/73 این سازمان قابل پرداخت است و با توجه به سایر مدارک موجود در پرونده امر از اقدامات انجام شده از سازمانهای طرف شکایت و ذیحسابی دانشگاه ارومیه تخلف از مقررات قانونی صورت نگرفته است لذا شکایت شکات فوق به نحو مطروحه موجه نبوده محکوم به رد است.و- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1664 موضوع شکایت آقای حسن مرتضی‌زاده به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به خواسته، دریافت فوق‌العاده کار با اشعه بر اساس حقوق و مزایای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از 1/8/71 تا 1/6/78 به شرح دادنامه شماره 1859 مورخ23/10/80 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به پاسخ مورخ17/2/80 مشتکی‌عنه و توضیحات مورخ 23/10/80 نماینده مشتکی‌عنه شکایت غیر موجه تشخیص حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.ز- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/469 موضوع شکایت آقای یدالله حقیقی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صندوق سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ذیحسابی دانشگاه علوم پزشکی اهواز به خواسته پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه با توجه به 5/8% از مبلغ فوق ماهیانه به عنوان بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 1907 مورخ 25/10/80 چنین رای صادر نموده است، در قانون و آیین‌نامه فوق‌العاده کار با اشعه به کسر کسور بازنشستگی اشاره‌ای نشده و مراجع ذیصلاح هم در این خصوص مجوزی صادر ننموده‌اند. بنابراین چنانچه به اشتباه از بابت فوق‌العاده کار با اشعه از شاکی کسوری برداشت و به حساب صندوق بازنشستگی واریز شده باشد این عمل خلاف مقررات بوده و با ارائه مدارک مثبته از سوی موسسه متبوع وی به عنوان اشتباه واریزی قابل استرداد می‌باشد که با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه احتساب فوق العاده کار با اشعه در تعیین حقوق بازنشستگی منطبق با قانون و مقررات مربوط نبوده از این نظر شکایت موجه نیست و رد می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

در خصوص تعارض اول اعلام شده از حیث توجه و عدم توجه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص دعاوی مطالبه حق اشعه آراء شعبه 21 و سایر شعب متعارض تشخیص و با توجه به اینکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت بر عهده وزارتخانه‌ها و سازمانهای متبوع کارکنان مزبور می‌باشد و اقامه دعوی به خواسته حقوق و مزایای مذکور به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنای قانونی ندارد، دادنامه شماره 259 مورخ 28/2/81 صادره از شعبه 21 دیوان که در مورد شکایت علیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار رد صادر نموده است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود.

در خصوص اعلام تعارض دوم از حیث استحقاق برخورداری از حق اشعه به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

الف- با عنایت به تفاوت موضوع شکایت مندرج در پرونده کلاسه 80/469 شعبه دهم بدوی دیوان و اینکه تفاوت مدلول رای این پرونده با سایر دادنامه‌های فوق‌الذکر مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست و تناقضی در این خصوص وجود ندارد آراء متناقض تشخیص داده نشد و موردی برای رسیدگی و اظهار نظر در قلمرو ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری از این جهت وجود ندارد.

ب- در خصوص اعلام تعارض آراء بین دادنامه‌های صادره از شعبه اول و دادنامه صادره از شعبه 13 که شکایت شاکی را وارد دانسته و آنان را مستحق دریافت حق اشعه در حد اعلام شده در دادنامه دانسته‌اند و دادنامه‌های صادره از شعب 18 و 6 که دعوی مشابه شاکی را مردود اعلام نموده‌اند، صرفنظر از اینکه خوانده دعوی در همه این آراء یکسان نیست که در این خصوص در ضمن قسمت اول دادنامه اتخاذ تصمیم شد و صرفنظر از اینکه خواهان مستحق 50% حقوق و مزایا باشد یا میزان کمتر از آن به اختیار دستگاه صادر کننده کافی است که در این خصوص مسئله مشمول رای وحدت رویه شماره 91 مورخ 1380/03/27 می‌باشد. منحصراً از جهت اینکه سه دادنامه اول خواهان را مستحق دریافت حق اشعه دانسته و دو دادنامه بعدی رای به عدم استحقاق وی داده‌اند تعارض بین آراء محقق تشخیص داده شد و نظر به اینکه حکم مقرر در بند 4 ماده 20 از فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 68 در باب پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه تا 50% حقوق و مزایا و عنایت به مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 70 در خصوص لزوم پرداخت فوق‌العاده‌های قانونی کارکنان دولت با رعایت مبانی و مآخذ مقرر در قانون اخیرالذکر دادنامه‌های شماره 595 مورخ22/4/77 و 2153 مورخ 23/4/83 شعبه اول بدوی و دادنامه شماره1363 مورخ 14/7/81 شعبه سیزدهم بدوی دیوان در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

منبع