ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

در اجرای ماده (3) قانون، راهکارهای اجرایی تحقق وظایف شورا در خصوص سنجش و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی در مقاطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری حرفه ای و دکتری پیوسته عبارتست از:
الف - تعیین دروس موثر سوابق تحصیلی و تعیین ضریب هر درس در هر گروه آزمایشی.
ب - تعیین روش پذیرش رشته محل ها در هر سال.
پ - تصمیم گیری در خصوص سنجش و پذیرش داوطلبان فاقد سوابق تحصیلی یا دارای سوابق تحصیلی ناقص.
ت - نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو.
ث - تعیین ملاک های لازم برای نحوه پذیرش رشته محل ها بر اساس یکی از روش های پیش بینی شده در ماده (5) قانون.
ج - تصمیم گیری در خصوص سایر موضوعات ارجاعی از سوی رئیس شورا.
تبصره - در اجرای تبصره (3) ماده (5) قانون، روش پذیرش دانشجو با توجه به ظرفیت رشته محل ها و تقاضای داوطلبان به صورت سالانه تا پایان شهریور ماه‌، قبل از آزمون تعیین و ضمن اطلاع رسانی اولیه از طریق سازمان قبل از ثبت نام اعلام می‌شود.