نظریه مشورتی شماره 7/96/1848 مورخ 1396/08/13

تاریخ نظریه: 1396/08/13
شماره نظریه: 7/96/1848
شماره پرونده: 652-100-96

استعلام:

حسب اعلام کانون سردفتران و دفتریاران سازمان امور مالیاتی در اجرای مواد 169 مکرر قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 94 کلیه دفاتر اسناد رسمی را مشمول صدور صورت حساب حاوی مشخصات کامل پرداخت کنندگان حق التحریر و کد ملی سردفتر و ارسال فهرست آنها در فصول مختلف سال می داند به نظر می‌رسد مصادیق ماده 169 مذکور ناظر به ارسال فهرست معاملاتی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کد اقتصادی شخص مودی است و نه سردفتر اسناد رسمی که در حدود وظایف نسبت به تنظیم سند اقدام می‌نماید خواهشمند است دستور فرمایید درباره شمول مواد 169 مکرر قانون مذکور نسبت به مورد درخواست سازمان امور مالیاتی بررسی و نتیجه را اعلام فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از ظاهر ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی استفاده می‌شود که این ماده ناظر به ارسال فهرست معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند؛ مع الوصف با توجه به اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 تصمیم گیری در خصوص آیین نامه موضوع استعلام با دیوان عدالت اداری است.

منبع