حدود نظارت دادستان شهرستان مرکز استان در اعمال ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/01
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر تاکستان

موضوع

حدود نظارت دادستان شهرستان مرکز استان در اعمال ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش

حدود نظارت دادستان شهرستان مرکز استان به اقدامات سایر دادستان ها و مقامات دادسرای شهرستان های استان در اعمال ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری در چه خصوص و چه میزان می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نظارت مقرر در ماده 27 قانون آئین دادرسی کیفری به معنای مداخله در امر تحقیقات و تعقیب نیست؛ دادستان مرکز استان می‌تواند در راستای نظارت مرقوم تذکرات و تعلیمات لازم را منعکس نماید و یا در صورت لزوم به مراجع نظارتی جهت تعقیب انتظامی اعلام کند؛ نتیجتاً نظریه اتفاقی در حد مرقوم تائید می‌شود.

نظر اتفاقی

همان گونه که در نظریه مشورتی شماره 1303/94/7 مورخه 1394/5/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده است منظور از نظارت در ماده 27 قانون مذکور به معنای دخالت در امور مربوط به وظایف اداری و قضایی نیست و صرفاً دادستان شهرستان مرکز استان می‌تواند اجرای قانون را با تذکر و تعلیمات گوشزد نماید بدون اینکه در روند رسیدگی به پرونده ها دخالت قضایی محسوسی داشته باشد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها