جایگاه آزمایش ژنتیک در نفی نسب

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/07/27

پیام: در صورتی که پدر فوت شود دعوی نفی نسب از خواهر و برادر به طرفیت یکی از برادران یا خواهران مسموع نیست چراکه دعوای طرح شده در واقع نفی ولد از غیراست.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده ح. ف. به وکالت از فرجامخواندگان در مورخه 97/7/30 با تقدیم دادخواست به خواسته نفی نسب به طرفیت ح. ب. طرح دعوی نموده و اعلام کرده اند مرحوم پدرخواهان‌ها به پیشنهاد همسر موقت خود خانم ث. ا. کودکی را به نام خودش و مادر موکلین شناسنامه گرفته است. و خوانده در شناسنامه مادر موکلین نامش ثبت شده و خود اقرار دارد. که خانم ا. ا. ق. مادر وی نیست. تقاضای استماع شهادت شهود و آزمایش dna را داریم. شعبه *دستور آزمایش dna داده است. پزشکی قانونی اعلام کرده با توجه به عدم حضور ح. ب. ق. (خوانده) انجام آزمایش مقدور نگردید. دادگاه به موجب دادنامه شماره */ 1/27 با توجه به عدم حضور خوانده در دادگاه و عدم انجام آزمایش dna خواسته خواهان‌ها را پذیرفته و حکم به نفی نسب خوانده از ج. ب. ق. صادر نموده است. خانم م. ن. به وکالت از ح. ب. ق. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. شعبه *در 98/12/7 تشکیل جلسه داده است. وکیل تجدیدنظرخواندگان اعلام نموده شهود معرفی شده خانم ت. و ا. ب. و ا. ح. هستند و اینکه وکیل تجدیدنظر خواه به وصیت نامه مرحوم استناد نموده لیکن از طرف دیگر نسبت به وصیت نامه ادعای جعل نموده است.پذیرفته نیست. جلسه بعدی دادگاه در 99/6/1 تشکیل گردیده است. وکیل تجدیدنظر خواه اعلام نموده طبق حکم دادگاه کیفری خواهان‌ها محکوم شده اند. از شاهد خانم ت. ب. ق. استماع شهادت شده است. پاسخ داده: من خواهر ج. هستم. یک روز برادرم ح. را اورد و گفت این پسر من است. و من نمی دانستم پسر او هست یا نه و او را برای مواظبت پیش من اورده بود چون با خانمش می خواست بیرون برود خرید کند. بچه شش ماهه بود و مادر بچه به اسم ث. بود و اطلاع دیگری ندارم. تجدیدنظرخواه گفته حاضر به آزمایش هستم. دادگاه مقرر نموده آزمایش انجام شود. مطابق اعلام وکیل بعد از جلسه دادرسی موکل وی بخاطر کرونا حاضر به آزمایش نیست. لذا دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره *مورخه 99/6/19 دادنامه بدوی را در جهت نفی نسب تایید نموده است. خانم م. ن. از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان و پاسخ وکیل فرجامخواندگان اقای ح. ف. در زمان شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره * 99/6/19 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

فرجامخواهی خانم م. ن. به وکالت از ح. ب. ق. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 99/6/19 صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی حکم به نفی نسب فرجامخواه نسبت به مورث فرجامخواندگان مرحوم ج. ع. ب. ق. صادر گردیده وارد و موجه می‌باشد. زیرا اولا فرجامخواندگان در طرح دعوی خود به شهادت شهود استناد نموده‌اند لیکن هیچ شاهدی به دادگاه توسط ایشان معرفی نشده است. ثانیا تنها شاهد حاضر شده در دادگاه تجدیدنظر عمه طرفین می‌باشد. که خود شهادت داده مرحوم برادرش وقتی طفل شش ماهه را به منزل وی اورده اعلام کرده فرزند من می‌باشد. ثالثا اینکه مرحوم صرف نظر از اقرار در نزد خواهرش خود در ثبت احوال حاضر شده و اقرار به فرزند ی فرجامخواه نموده و برای وی شناسنامه اخذ نموده و تمام اقدامات لازم در جهت ولایت بر فرزند را تا پایان عمر انجام داده است. رابعا اینکه مرحوم در وصیت نامه خود نیز به فرزند ش ح. اشاره نموده است. خامسا اینکه به صرف عدم حضور فرجامخواه جهت انجام آزمایش کافی برای نفی نسب نیست زیرا بر فرض اینکه آزمایش هم از جهت dna در جهت ادعای فرجامخواندگان باشد. صرفا یک اماره قضایی است.و تاب مقاومت در برابر اقرار مرحوم به ابوت را ندارد. لذا با توجه به مراتب ذکر شده مستندا به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌نماید.

بانقض دادنامه و اعاده پرونده به دادگاه تجدیدنظر شعبه *در مورخه 1400/03/11 تشکیل جلسه داده است. وکیل تجدیدنظر خواه علت عدم مراجعه موکل را بیماری کرونا و بیماری حاد کلیوی اعلام نموده و اینکه قادر به آزمایش نیست. از طرفی دلیلی بر نفی نسب ایشان وجود ندارد. لذا از این جهت نیز حاضر به آزمایش نمیباشد. و تنها شاهد تجدیدنظر خواندگان عمه طرفین است.که شهادت داده برادرش اقرار به فرزند ی موکل نموده و برای وی شناسنامه گرفته است. از طرفی قاعده فراش نیز حاکمیت دارد. از طرفی پدر هفت فرزند داشته چرا باید فرزند فرد دیگری را به عنوان فرزند هشتم بپذیرید. خانم ف. ب. اظهار داشته پدرم با خانم ا. هفت سال رفت و امد داشت ضمنا ح. بیمای سختی ندارد. ف. ب. اظهار داشته: پدرم هفت سال اخر بیمار بود. و هیچوقت ح. ب. را در خانه خود ندیده است. دادگاه تجدیدنظر با ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره * 1400/04/07 با توجه به صراحت وصیت نامه پدر طرفین که اقرار مرحوم به اینکه تجدیدنظرخواه فرزند وی می‌باشد. و اینکه علت دعوی اختلافات مالی بین طرفین می‌باشد. دادنامه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوی خواهان های بدوی صادر نموده است. خانم 1 - ف. 2 - ف. ن. 3 - س. همگی ب. ق. از دادنامه فرجامخواهی نموده‌اند که متن لایحه تقدیمی ایشان و پاسخ وکیل فرجامخوانده خانم م. ن. در زمان شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره* 1400/04/07 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای متن رای

رای شعبه

فرجامخواهی 1 - ف. 2 - ف. ن. 3 - س. همگی ب. ق. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 1400/04/07 صادره از شعبه *که به موجب ان با نقض دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم بر بطلان دعوی فرجامخواهان از جهت درخواست نفی نسب فرجامخوانده نسبت به مرحوم پدرشان صادر گردیده وارد و موجه نمیباشد. و دادنامه فرجامخواسته با توجه به اینکه 1 - تنها شاهد معرفی شده عمه طرفین است.که اعلام کرده مرحوم برادرش اولین بار که طفل را دیده او را فرزند خود معرفی نموده است. 2 - مرحوم برای فرجامخوانده خود شناسنامه گرفته است.و اقرار به فرزند ی وی نموده 3 - مرحوم پدر در وصیت نامه خود نیز از فرجامخوانده به عنوان فرزند نامبرده است.مطابق مقررات و موازین قانونی صادر و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه فرجامخواسته را مطابق مقررات مندرج در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ایجاب نماید. از ناحیه فرجامخواهان ارائه نگردیده است. لذا مستندا به مواد 370 و 396 قانون مارالذکر با رد فرجامخواهی به عمل امده دادنامه فرجامخواسته را تایید و ابرام می‌نماید./ا 400/8/4

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. ت.

منبع
برچسب‌ها