نظریه مشورتی شماره 7/95/2045 مورخ 1395/08/19

تاریخ نظریه: 1395/08/19
شماره نظریه: 7/95/2045
شماره پرونده: 1240-1/168-95

استعلام:

نحوه رسیدگی به پرونده های کیفرخواست شفاهی دادسرا که به دادگاه ارسال می‌گردد به چه نحوی است آیا نیاز به ثبت در سیستم جی ام اس، برگشماری،و...را دارد یا خیر ؟ آیا دادستان می‌تواند شفاهاً به ضابطان اعلام پرونده با کیفرخواست شفاهی در وقت کشیک به دادگاه و قاضی کشیک دادگاه ارسال گردد در فرض اخیر چه تکلیفی برای دادگاه مقررداست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً) برابر ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت تکمیل تحقیقات مقدماتی و بدون صدور کیفرخواست و با شرایط گفته شده درآن پرونده یا به تشخیص شخص دادستان و یا با پیشنهاد بازپرس و با اعزام متهم به دادگاه، در صورت حضور شاکی همراه او، دعوای کیفری به صورت شفاهی مطرح می‌شود.
ثانیاً) با توجه به عبارت به کار رفته در ماده 86 و بند پ ماده 335 و بند الف ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بیان ادعای شفاهی پرونده در دادگاه کیفری مستلزم حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه می‌باشد.
ضمناً رعایت تشریفات اداری در ارسال پرونده به دادگاه نظیر برگ‌شماری و ثبت مراتب از سوی مسئولین دفاتر مراجع قضائی، الزامی است و تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز موید این امر است./

منبع