درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که ازدواج مجدد زوج با تجویز دادگاه و بعد از صدور حکم الزام به تمکین و عدم اجرای آن توسط زوجه صورت گرفته باشد، ناشی از رفتار و عملکرد خود زوجه است؛ بنابراین درخواست طلاق وی به این دلیل پذیرفته نمی شود.

رای خلاصه جریان پرونده

یکم - در تاریخ 1393/02/31 خانم ز. م. با ارائه دادخواست به طرفیت آقای الف. چ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق با بذل قسمتی از مهریه اش به ضمیمه تصویر رونوشت سند ازدواج شان به شماره ترتیب.... تاریخ وقوع و ثبت عقد 1383/11/07 تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره...حوزه ثبت نجف آباد توضیح داد: برابر سند نکاحیه استنادی به نکاح دائم خوانده درآمده و حاصل زندگی مشترک شان یک فرزند دختر می‌باشد بدلیل وجود مشکلات شدید فیمابین و عسر و حرج شدید در صورت بقاء رابطه زوجیت و ازدواج مجدد خوانده و عدم امکان ادامه رابطه زوجیت بدلیل اکراه شدید از زوج و با بذل قسمتی از مهریه که به صورت لایحه یا در جلسه رسیدگی میران آن را اعلام خواهد کرد تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته مزبور را دارد. اصل صورتجلسه مورخه 1393/01/17 پایگاه سلامت اجتماعی.... وابسته به سازمان بهزیستی استان اصفهان مبنی بر اصرار زوجه به طلاق و مخالفت زوج با طلاق به دلیل فرزند مشترک و تقاضای ادامه زندگی مشترک در جلسات مشاوره ضمیمه پرونده است. شورای حل اختلاف پس از اینکه در جلسه مورخه 1393/02/31 در پرونده کلاسه.... زوجه اصرار به طلاق کرد و زوج ضمن اعلام ازدواج مجدد گفت اگر زوجه کل مهریه اش را هم بذل کند حاضر به طلاق نیست و طرفین به سازش نرسیدند پرونده را به دادگستری ارسال نمود حسب الارجاع تحت کلاسه... یا... در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی نجف آباد ثبت شد 0 در اولین جلسه مقرر رسیدگی به تاریخ 1393/04/22 طرفین حاضر شدند خواهان اظهار نمود خواسته به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی است لایحه تقدیمی مشارالیها در همان روز تحت شماره... ثبت و پیوست است مشارالیها در لایحه اش اعلام کرد از زمان حدوث اختلافات فیمابین سه سال میگذرد در طول این مدت لطمات شدید روحی و روانی به او وارد شده و فرزند دختر مشترکشان بدلیل آشفتگی در وضعیت روحی نابسامان قرار دارد و سه سال بین آنان مفارقت حاصل شد و رفتار خوانده در طول این مدت با طرح دعاوی علیه او و خانواده او دلیل خصومت خوانده و ایذاء مستمر ایشان است و قبل از حدوث اختلاف به لحاظ روحی و روانی خوانده مراقبت و رسیدگی لازم را در زندگی مشترک نداشته بدلیل اختلافات و ضرب و جرح او مجبور به ترک زندگی مشترک شد و عملا امکان بازگشت به زندگی مشترک وجود ندارد خوانده ازدواج مجدد کرده و همسر دوم خوانده باردار میباشد... او درعسر و حرج قرار دارد تقاضای صدور حکم طلاق را بدلیل عسر و حرج خواستار است خوانده ضمن اعلام مخالفت با طلاق گفت حکم الزام زوجه به تمکین صادر شد زوجه تمکین نکرد با صدور حکم تجویز ازدواج مجدد او ازدواج مجدد کرد زوجه به او خیانت کرد و با شکایت او زوجه محکوم شد اما او حاضر است زوجه را ببخشد تا بخاطر فرزند مشترک به زندگی برگردد ولی زوجه به روابط غیر اخلاقی خود ادامه داده اکنون می گوید خواستگار دارد می خواهد ازدواج کند برای او خبر آورده اند زوجه با پسری ارتباط دارد... در ازدواج مجدد شرط کرد که اجازه دهد همسر اولش به زندگی برگردد. او حاضر است مسکن جداگانه تهیه کند تا همسرش و فرزندش در منزل جدا زندگی کنند و او هزینه زندگی آنها را تامین می کند فرزندش دارای بیماری کلیوی بوده و سه سال نزد او زندگی می کند و نیاز به مراقبت و محبت مادر دارد و متولد 1387/03/04 می‌باشد زوجه با تکذیب اظهارات زوج و اعلام نداشتن خواستگار و نداشتن ارتباط با مردی و نداشتن قصد ازدواج اصرار به طلاق کرد و گفت حاضر به زندگی با همسرش نیست. قرار ارجاع امر به داوری صادر و حضورا به طرفین ابلاغ شد برابر تصاویر آرای آتی الذکر پیوست پرونده، زوجه به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1391/08/10 شعبه --- دادگاه عمومی نجف آباد در پرونده کلاسه --- به سکونت در منزل زوج و تمکین از زوج محکوم شد و برابر دادنامه شماره --- مورخ 1391/11/26 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با رد اعتراض مشارالیها رای تجدیدنظرخواسته مزبور تایید گردید. خواهان برابر دادنامه شماره --- مورخ 1391/06/06 شعبه --- دادگاه کیفری استان اصفهان بجرم رابطه نامشروع با ب. چ. (عموی زوج) به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد و اعتراض زوج و محکوم علیه برابر دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/03 شعبه محترم --- دیوان کشور رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته یاد شده ابرام گردید. طی دادنامه شماره --- مورخ 1392/05/28 شعبه سوم دادگاه حقوقی نجف آباد به علت محکومیت زوجه به تمکین و اعلام مشارالیها به عدم تمکین به زوج خواهان اجازه ازدواج مجدد دائم... داده شد. زوج داور خویش را معرفی کرد چون زوجه طی لایحه ای اعلام کرد هیچ یک از اقارب او حاضر به قبول داوری او نشدند دادگاه برای او داور انتخاب کرد داوران در نظریه مشترکشان با درج اظهارات طرفین قادر به ایجاد صلح و سازش بین آنان نگردیدند دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/06 با شرح دعوی و خواسته با عنایت به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و استناد خوانده به دادنامه ها مبنی بر محکومیت زوجه بجرم رابطه نامشروع و به الزام زوجه به تمکین و اینکه ازدواج مجدد با اجازه دادگاه بوده و خواهان حکم دادگاه مبنی بر تمکین را اجرا نکرده و دلیلی بر عسر و حرج خود ارائه ننمود با وارد ندانستن دعوی مستندا به مفهوم ماده 1133 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر که ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شد دوم- تجدیدنظرخواهی زوجه موصوف در مهلت مقرر قانونی که تکرار مطالب معنونه قبلی است و رفتار زوج را متعارف و قابل تحمل ندانسته و تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را نمود و بعد از ارائه لایحه دفاعیه زوج تجدیدنظرخوانده که ضمن تکرار مدافعات قبلی با اعلام پرداخت حدود هفتاد میلیون تومان بابت مهریه درخواست تایید رای تجدیدنظرخواسته را کرد به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/23 در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه کیفری استان اصفهان با توجه به محکومیت قطعی زوجه به کیفر شلاق برابر آرای یاد شده و نیز اینکه ازدواج مجدد زوج با تجویز و حکم دادگاه بوده از موجبات عسر و حرج زوجه تلقی نشده با رد اعتراضات تجدیدنظرخواه موصوف دادنامه معترض عنه تایید و رای تجدیدنظری ظرف مهلت قانوی قابل فرجامخواهی اعلام شد. سوم: رای تجدیدنظری مذکور در تاریخ 1393/09/27 به زوجه تجدیدنظرخواه ابلاغ و فرجامخواهی اش در تاریخ 1393/10/17 ثبت شد بعد از ثبت لایحه دفاعیه زوج فرجامخوانده پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه هشتم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. لوایح طرفین هنگام شور توسط اعضای هیات نیز قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجامخواهی خانم ز. م. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/06/23 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که در جهت تایید رای بدوی انشاء گردیده و به موجب دادنامه اخیرالذکر دعوی زوجه فرجامخواه به خواسته طلاق به لحاظ عسر و حرج محکوم به بطلان اعلام گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجامخوانده در مدافعات خود ضمن مخالفت با طلاق همسرش موکدا خواستار مراجعت و بازگشت زوجه به زندگی مشترک گردیده و زوجه فرجامخواه با وصف محکومیت خود به تمکین از زوج حسب دادنامه قطعیت یافته شماره 1297 - 1391/08/10 شعبه سوم دادگاه حقوقی نجف آباد و صدور اجراییه، معهذا از اجرای حکم تمکین صادره و بازگشت خود به زندگی مشترک امتناع ورزیده که باعتبار همین تخلف نامبرده در ایفاء وظایف زناشویی زوج فرجامخوانده با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به تجدید نظر فراش نموده و علیرغم این اقدام خود و عمل ناشایست زوجه در برقراری رابطه نامشروع با مرد اجنبی که حسب دادنامه قطعیت یافته شماره 570 - 1391/06/06 شعبه --- دادگاه کیفری استان اصفهان جزائا محکومیت حاصل نموده، خواستار بازگشت زوجه به منزل مشترک و ادامه زندگی با وی می‌باشد بنابراین حدوث وضعیت موجود ناشی از رفتار و عملکرد ناصواب و غیر موجه خود زوجه فرجامخواه بوده که با بازگشت ایشان به منزل و زندگی مشترک و ادامه زندگی با همسر و فرزندش مرتفع خواهد شد فلذا عسر و حرج فرجامخواه متکی به ادله اثباتی نبوده از این رو دادنامه فرجامخواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و مستندات پیوست آن و اظهارات و مدافعات طرفین و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجامخواه در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام میگردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون

عباسیان - مسعود کریم پور نطنزی - سیروس کیقبادی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها