دعوای اثبات مالکیت املاک ثبت شده

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اثبات مالکیت املاک ثبت شده، قابل رسیدگی در دادگاه نیست؛ زیرا از یک سو، این موضوع، دعوا محسوب نمی شود و از سوی دیگر، خواهان صرفا می‌تواند اثر سند را ادعا کند و نه اثبات آن را.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م. الف.ب. فرزند م. به طرفیت آقای م. الف. به خواسته اثبات مالکیت نظربه اینکه اثبات مالکیت فی نفسه دعوی نمی‌باشدتابرابرماده 2 قانون آیین دادرسی در امورمدنی طرح شودواثبات مالکیت بامقررات ماده 22 قانون ثبت مغایرت دارد بنابراین دادگاه دعوی مذکورراموجه ندانسته وقراررددعوی صادرمینمایدرای صادره حضوری ظرف 20 روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- حقوقی دادگستری شهرستان قدس

محمد انصاری فرد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی م. ا. به طرفیت م. الف. باوکالت ع. ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/05 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهر قدس که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اثبات مالکیت به جهت اینکه خواسته مذکور دعوی نیست منجر به قرار رد دعوی گردیده چون خواهان میتواند از دادگاه اثر سند را ادعا نماید نه اثبات آن لذا دادگاه با بررسی ومداقه در محتویات پرونده نظربه اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده وقرار صادره وفق موازین ساری وجاری صادر گردیده است مستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عیناٌ تایید میگردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هوشنگ امامی -علیرضا صیدی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها