رای شماره 1527 و 1528 مورخ 1399/12/020 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9901289-9901265 شماره دادنامه:1528-9909970906011527 تاریخ: 20/12/99

شاکی: شرکت ارتباطات سیار ایران- شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شناسه 2626- 98/11/13 شورای شهر تهران - نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور مجوز نصب آنتنهای مخابراتی در شهر تهران

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ابطال مصوبه به شناسه 2626- 98/11/13 شورای شهر تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده یکم (1):

عوارض ناشی از صدور مجوز نصب و بهره برداری از دکل های مخابراتی به روش زیر محاسبه و در زمان صدور مجوز دریافت خواهد شد:

C={B ×(

C: عوارض صدور مجوز نصب به ریال

B: 80000 نرخ عوارض پایه به ریال

P: قیمت منطقه ای آخرین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم)

H: ارتفاع دکل حداقل این عدد 3 متر در نظر گرفته می‌شود.

D: ضریب کاربرد برای کاربردی های مسکونی و فضای سبز 5، کاربردی های تجاری و اداری 3، کاربری های صنعتی و خدماتی 2، دکل منصوبه در سطح معابر 3 و دکل منصوبه در سایر کاربری ها 1

N: برابر با 000/000/40 ریال تعیین می‌گردد.

ماده دوم (2):

شهرداری تهران موظف است در زمان انقضاء مدت اعتبار مجوزهای صادره پس از اعلام به بهره برداری ظرف مدت یک (1) ماه نسبت به بررسی و کنترل تجهیزات و آنتن های مربوطه و تمدید مجوز صادره به مدت یک سال اقدام نموده و هزینه های مربوطه را به ماخذ (10%) درصد عوارض نصب به نرخ روز محاسبه و به شرکت های مربوطه اعلام بدهی نماید.

تبصره یکم (1):

مدت اعتبار مجوزهای صادره دو ساله بوده و پس از پایان مدت اعتبار مجوز، تمدید آن منوط به رعایت ضوابط نصب و پرداخت هزینه تمدید آن خواهد بود.

تبصره دوم (2):

شهرداری تهران وظیفه نظارت دوره ای کنترل نصب و بهره برداری از دکل ها و آنتن های موضوع این مصوبه را عهده دار می‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

تشریفات قانون شوراها مبنی بر ارسال مصوبه ظرف یک هفته برای هیات تطبیق به منظور بررسی انطباق با قوانین و مقررات موضوعه ارسال نشده است.

- مطابق رای شماره 1796 الی 1805 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ارائه خدمات مخابراتی بخشی از فرآیند تولید بوده، لذا وضع عوارض محلی بر نصب آنتن های مخابراتی با صدر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد. از سوی دیگر ارائه خدمات تلفن همراه ملی بوده و محلی نیست که مشمول تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد.

- ماده 103 قانون شهرداری مصوب 1334 با صلاحیه های بعدی که در مقدمه مصوبه به آن استناد شده است نمی تواند مبنای وضع عوارض مزبور قرار گیرد.

- صرف نظر از عدم صلاحیت شورای شهر در وضع عوارض مزبور، نحوه محاسبه آن (ماده 1 مصوبه) نیز محل اشکال است و هزینه بسیار گزافی را به شرکت های مخابراتی تحمیل خواهد کرد.

- باتوجه به آنکه قانونگذار در موارد 1و7و 13 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350 اجازه نصب تجهیزات مخابراتی به شرکت های اپراتور مخابراتی اعطا نموده است، مصوبه مورد شکایت (ماده 2 مصوبه) مبنی بر صدور مجوز موقت دوساله و دریافت عوارض تمدید آن مغایر قانون است.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 17269/160 مورخ 29/7/1399 - لایحه شماره 16044/160 مورخ 19/7/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:

عوارض مزبور در چهارچوب صلاحیت های شورای شهر و مطابق بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده است.

- در عنوان و متن مصوبه مورد اعتراض علاوه بر وظیفه بررسی وضعیت محل نصب دکل و ارتفاع آن، وظیفه نظارتی دوره ای برای شهرداری پیش بینی شده است

- صرف نظر از ارائه خدمات فوق، بر مبنای هیچ یک از مستندات قانونی جاری، ارائه خدمت شرط وضع و دریافت عوارض موضوع مصوبات شوراهای اسلامی شهرها نمی‌باشد.

- علاوه بر آن، عنوان عوارض با عنوان بهاء خدمات (بند 26 ماده 80) یکی نیست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی

به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده 103 قانون شهرداریها کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند.‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. از سوی دیگر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره 1213 - 24/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مواد 1 و 2 مصوبه شماره 2626 مورخ 13/11/98 شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور مجوز نصب و نظارت دوره ای بر دکل ها و آنتن های مخابراتی در شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها