ماده 310 قانون مدنی

اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن‌ها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)