رای شماره 816 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9804449 شماره دادنامه: 9909970906010816 تاریخ: 16/6/99

شاکی: شرکت کارخانجات نورد لوله یاران

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کهریزک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات سالهای 93، 94، 95، 96 و 97 شورای اسلامی کهریزک در خصوص عوارض مشاغلو عوارض پسماند شرکت های تولیدی

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کهریزک به خواسته ابطال مصوبات سالهای 93، 94، 95، 96 و 97 شورای اسلامی کهریزک در خصوص عوارض مشاغل و عوارض پسماند شرکت های تولیدی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مدیریت درآمد شهرداری کهریزک تعرفه عوارض سال 1394

فصل پنجاهم: «عوارض مشاغل محلی»

منشاء قانونی

بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

1

عوارض سالیانه محل کسب برای کلیه مشاغل و صنوف تابع قانون نظام صنفی و قانون تجارت که ملزم به عضویت در اتحادیه صنف مربوطه می‌باشند و مشاغل خاص

A = H +

A = عوارض ماهیانه

H = قیمت پایه ثابت ماهیانه

K = ضریب گروه شغلی

S = مساحت واحد صنفی

P = قیمت منطقه ای

مدیریت درآمد شهرداری کهریزک تعرفه عوارض سال 1395

فصل پنجاهم و چهارم: «عوارض مشاغل محلی»

منشاء قانونی

بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

1

عوارض سالیانه محل کسب برای کلیه مشاغل و صنوف تابع قانون نظام صنفی و قانون تجارت که ملزم به عضویت در اتحادیه صنف مربوطه می‌باشند و مشاغل خاص

A = H +

A = عوارض ماهیانه

H = قیمت پایه ثابت ماهیانه

K = ضریب گروه شغلی

S = مساحت مورد استفاده (اعم از بسته و روباز)

P = قیمت منطقه ای

مدیریت درآمد شهرداری کهریزک تعرفه عوارض سال 1394

فصل بیست و نهم: «بهای خدمات مدیریت پسماند»

ماده واحده: این دستورالعمل به استناد ماده 7 و 8 قانون مدیریت پسماند، مصوب 20/2/1383 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرای مصوبه 1/5/1384 هیات محترم وزیران و دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند عادی شهری، ابلاغی به شماره 3/95225/3 به تاریخ 17/7/1385 وزیر محترم کشور، شهرداری کهریزک مجاز است بر اساس موارد و روش ذیل اقدام و درآمد حاصل را صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. به موجب این دستورالعمل کلیه مصوبات قبلی در خصوص چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند لغو و کان لم یکن اعلام و مبنای محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند این دستورالعمل می‌باشد. (مشروط به تصویب و تائید مراجع ذیصلاح)

الف: بهای خدمات مدیریت پسماند عادی کاربری های مسکونی

منشا قانونی

بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

1

بهای خدمات مدیریت پسماند کاربریهای مسکونی

F.D.R(

F = بعد خانوار شهری D = روزهای سال R = سرانه تولید پسماند در شهر کهریزک

= هزینه جمع آوری حمل و نقل یک کیلوگرم پسماند عادی شهر کهریزک

= هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر کهریزک

= نسبت عوارض نوسازی واحد مسکونی مورد نظر به متوسط عوارض نوسازی یک واحد مسکونی شهر ---»./5 <1/5

= نسبت پسماند تفکیک نشده به کل پسماند تولیدی (ضریب تشویق گسترش تفکیک از مبدا)

ب: بهای خدمات مدیریت پسماند عادی کاربری های غیر مسکونی (کسب و پیشه):

منشا قانونی

بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

1

بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی صنوف کم زباله

معادل 50% عوارض کسب و پیشه

2

بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی صنوف پرزباله

C = A × B × D

C = بهای خدمات مدیریت پسماند

A = وزن زباله ها تولیدی روزانه

B = هزینه جمع آوری و حمل زباله به ازای هر کیلو

D = روزهای سال

ج: بهای خدمات مدیریت پسماند عادی سایر کاربریها

منشا قانونی

بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

1

بهای خدمات مدیریت پسماند سایر کاربریها

به شرح توضیحات

تبصره یک: بهای خدمات پسماندهای عادی واحدهای فوق معادل "صد در صد" عوارض نوسازی سال جاری همان واحد خواهد بود.

تبصره دو: مساجد، حسینیه ها و تکایا از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف می‌باشند، بدیهی است چنانچه در این اماکن واحدهای غیر مرتبط (مانند واحدهای تجاری) مستقر باشد متناسب با تعداد واحد و نوع کسب مشمول پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند خواهند بود.

تبصره سه: مراکز ورزشی و مدارس (مهد کودک، ابتدائی، راهنمایی و متوسطه) دولتی و غیر دولتی از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف می‌باشند.

تبصره چهار: در خصوص بانکها، موسسات مالی و صندوقهای قرض الحسنه معادل 20P به صورت ماهیانه به عنوان بهای خدمات مدیریت پسماند قابل وصول خواهد بود.

مدیریت درآمد شهرداری کهریزک تعرفه عوارض سال 1395

فصل سی و پنجم: «بهای خدمات ناشی از هزینه های خدمات شهری»

منشا قانونی

بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

1

بهایء خدمات سد معبر

بند 1

2

بهاء خدمات تصدیق و کپی اوراق

بند 2

3

بهاء خدمات فک پلمپ

بند 3

4

هزینه خسارات به معابر

بند 4

5

بهاء خدمات جمع آوری زباله ریخته شده در معابر و جوی ها

بند 5

بند 1: سد معبر جاده قدیم تهران - قم، بلوار شهید بهشتی، 60 متری امام حسین (ع)، خیابان شهید مصطفوی، خیابان شهید مطهری 000/000/2 ریال و سایر معابر سطح شهر 000/000/1 ریال.

تبصره: با توجه به اینکه یکی از مشکلات اساسی در امور ترافیکی سد معبر می‌باشد لذا مبلغ مذکور صرفاً برای یکبار بوده و در صورت تکرار، مامورین شهرداری موظف به جمع آوری و انتقال اجناس به محلی که شهرداری تعیین می‌نماید می‌باشند و در هنگام تحویل اجناس دو برابر تعرفه مذکور می‌بایست وصول گردد.

بند 2: بهای خدمات ناشی از تصدیق اوراق (برابر با اصل نمودن) به ازای هر برگ معادل 2500 ریال و کپی هر برگ 1000 ریال

بند 3: بهای خدمات ناشی از فک پلمپ واحدهای کسبی، کارگاهی، خدماتی و غیره معادل 000/000/5 ریال

بند 4: هزینه تخریب معبر عمومی با توجه به مصالح به کار رفته بر اساس فهرست بهاء همان سال به علاوه صدی 15 درصد اخذ خسارت خواهد شد.

بند 5: به استناد قانون مدیریت پسماند، بهای خدمات ریختن ضایعات ناشی از فعالیت های کسبی (جبران خسارت) معابر و جوی های آب برای هر بار معادل 000/500 ریال

مدیریت درآمد شهرداری کهریزک تعرفه عوارض سال 1395

فصل سی و دوم: «بهای خدمات مدیریت پسماند»

ماده واحده: این دستورالعمل به استناد ماده 7 و 8 قانون مدیریت پسماند، مصوب 20/2/1383 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرای مصوبه 1/5/1384 هیات محترم وزیران و دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند عادی شهری، ابلاغی به شماره 3/95225/3 به تاریخ 17/7/1385 وزیر محترم کشور، شهرداری کهریزک مجاز است بر اساس موارد و روش ذیل اقدام و درآمد حاصل را صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. به موجب این دستورالعمل کلیه مصوبات قبلی در خصوص چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند لغو و کان لم یکن اعلام و مبنای محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند این دستورالعمل می‌باشد. (مشروط به تصویب و تائید مراجع ذیصلاح)

الف: بهای خدمات مدیریت پسماند عادی کاربری های مسکونی

منشا قانونی

بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

1

بهای خدمات مدیریت پسماند کاربریهای مسکونی

F.D.R(

F = بعد خانوار شهری D = روزهای سال R = سرانه تولید پسماند در شهر کهریزک

= هزینه جمع آوری حمل و نقل یک کیلوگرم پسماند عادی شهر کهریزک

= هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر کهریزک

= نسبت عوارض نوسازی واحد مسکونی مورد نظر به متوسط عوارض نوسازی یک واحد مسکونی شهر ---»./5 <1/5

= نسبت پسماند تفکیک نشده به کل پسماند تولیدی (ضریب تشویق گسترش تفکیک از مبدا)

مدیریت درآمد شهرداری کهریزک تعرفه عوارض سال 1397

فصل بیست و نهم: «بهای خدمات مدیریت پسماند»

ماده واحده: این دستورالعمل به استناد ماده 7 و 8 قانون مدیریت پسماند، مصوب 20/2/1383 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرای مصوبه 1/5/1384 هیات محترم وزیران و دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند عادی شهری، ابلاغی به شماره 3/95225/3 به تاریخ 17/7/1385 وزیر محترم کشور، شهرداری کهریزک مجاز است بر اساس موارد و روش ذیل اقدام و درآمد حاصل را صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. به موجب این دستورالعمل کلیه مصوبات قبلی در خصوص چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند لغو و کان لم یکن اعلام و مبنای محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند این دستورالعمل می‌باشد. (مشروط به تصویب و تائید مراجع ذیصلاح)

الف: بهای خدمات مدیریت پسماند عادی کاربری های مسکونی

منشا قانونی

بند 16 ماده 80قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

1

بهای خدمات مدیریت پسماند کاربریهای مسکونی

F.D.R(

F = بعد خانوار شهری D = روزهای سال R = سرانه تولید پسماند در شهر کهریزک

= هزینه جمع آوری حمل و نقل یک کیلوگرم پسماند عادی شهر کهریزک

= هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر کهریزک

= نسبت عوارض نوسازی واحد مسکونی مورد نظر به متوسط عوارض نوسازی یک واحد مسکونی شهر ---»./5 <1/5

= نسبت پسماند تفکیک نشده به کل پسماند تولیدی (ضریب تشویق گسترش تفکیک از مبدا)

ب: بهای خدمات مدیریت پسماند عادی کاربری های غیر مسکونی (کسب و پیشه):

منشا قانونی

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

1

بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی صنوف کم زباله

معادل 50% عوارض کسب و پیشه

2

بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی صنوف پرزباله

C = A × B × D

C = بهای خدمات مدیریت پسماند

A = وزن زباله ها تولیدی روزانه

B = هزینه جمع آوری و حمل زباله به ازای هر کیلو

D = روزهای سال

ج: بهای خدمات مدیریت پسماند عادی سایر کاربریها

منشا قانونی

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

1

بهای خدمات مدیریت پسماند سایر کاربریها

به شرح توضیحات

تبصره یک: بهای خدمات پسماندهای عادی واحدهای فوق معادل "صد در صد" عوارض نوسازی سال جاری همان واحد خواهد بود.

تبصره دو: مساجد، حسینیه ها و تکایا از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف می‌باشند، بدیهی است چنانچه در این اماکن واحدهای غیر مرتبط (مانند واحدهای تجاری) مستقر باشد متناسب با تعداد واحد و نوع کسب مشمول پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند خواهند بود.

تبصره سه: مراکز ورزشی و مدارس (مهد کودک، ابتدائی، راهنمایی و متوسطه) دولتی و غیر دولتی از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف می‌باشند.

تبصره چهار: در خصوص بانکها، موسسات مالی و صندوقهای قرض الحسنه معادل 20P به صورت ماهیانه به عنوان بهای خدمات مدیریت پسماند قابل وصول خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1-مواعد قانونی مذکور در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در تصویب عوارض مذکور رعایت نگردیده است.

2-این شرکت کلیه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کرده است.

3-عوارض کسب و پیشه برای واحدهای صنفی وضع می‌شود نه شرکت های تولیدی که دارای واحدهای صنعتی هستند.

4- برابر صورتجلسه کمیته تخصصی کارگروه تسهیل و رفع موانع امور تولیدی، شرکت های تولیدی عوارض شهرداری را در قالب ارزش افزوده پرداخت می کنند و از سایر عوارض شهرداری مستثنا گردیده اند.

5- دریافت عوارض مشاغل و پسماند از شرکت های تولیدی با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر کهریزک به موجب لایحه شماره1335/621 مورخ 31/2/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- هرساله شورا مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض پیشنهادی را تا قبل از تاریخ تعیین شده (15 بهمن ماه هرسال) برای اجرا در سال بعد با رعایت کلیه جوانب تصویب و به منظور نظارت به کمیته انطباق قوانین فرمانداری ارسال می‌گردد.

2- عوارض کسب و پیشه مطابق تبصره 1 ماده 50 از مصادیق عوارض محلی است و با مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است.

3- بهاء خدمات متناظر با خدمات خاص و مشخص است که طبق قانون مدیریت پسماند سال 1383 دریافت می‌گردد.

4- صورتجلسه کمیته تخصصی کارگروه تسهیل و رفع موانع امور تولیدی در خصوص معافیت شرکت های تولیدی از پرداخت عوارض تکلیف حقوقی برای شهرداری ایجاد نمی کند.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. و مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماند مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و بر اساس ماده 8 قانون مذکور مدیریت اجرایی می‌توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین عوارض سالیانه محل کسب برای کلیه مشاغل و صنوف تابع قانون نظام صنفی و قانون تجارت که ملزم به عضویت در اتحادیه صنف مربوطه می‌باشند و مشاغل و بهای خدمات مدیریت پسماند برای سال های 93 الی 97 مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک از تعرفه شهرداری کهریزک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها