نظریه مشورتی شماره 7/99/687 مورخ 1399/05/26

تاریخ نظریه: 1399/05/26
شماره نظریه: 7/99/687
شماره پرونده: 99-168-687 ک

استعلام:

در مواردی که اعتراض به قرار منع پیگرد خاج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده باشد اولا چه نوع قرار یا تصمیمی باید اتخاذ گردد ثانیا مرجع صالح برای صدور قرار یا تصمیم، دادسرا است یا دادگاه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اعتراض نسبت به قرارهای نهایی صادره از دادسرا، دادگاه است؛ زیرا دادگاه مرجع رسیدگی به اصل اعتراض است و تشخیص طرح یا عدم طرح آن در موعد قانونی نیز با همان مرجع است؛ ثانیاً، چنانچه به قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا اناطه صادره از سوی دادسرا پس از مهلت مقرر قانونی، اعتراض شود، دادسرا مکلف است لایحه اعتراض را اخذ و ضمیمه پرونده به دادگاه ذی‌صلاح ارسال کند. دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد آن را صادر می‌کند و قرار رد با توجه به اصل قابلیت تجدید نظر بودن آرای دادگاه‌ها و با اتخاذ ملاک از مواد 432 و 440 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد قابل تجدید نظر (اعتراض) در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است.

منبع