ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

در اجرای مواد (3)، (4)، (16) و (17) قانون، دستگاه های اجرایی مکلفند پس از وصول گزارش های سازمان ضمن انجام اقدامات اصلاحی و اعمال نظرات سازمان، از نتایج اقدامات به عمل آمده سازمان را مطلع نمایند. سازمان مکلف است در صورت عدم وصول نتایج اقدامات دستگاه ها، گزارش عدم همکاری را به مراجع ذی ربط اعلام کند.