درخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عدم پرداخت نفقه در صورتی از موجبات طلاق محسوب می‌شود که دادگاه نتواند زوج را ملزم به پرداخت نفقه نماید و زوج از پرداخت نفقه استنکاف کند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام زوج به طلاق زوجه بدین شرح که خواهان اظهارداشته موکله در مورخه 1387/06/16 با خوانده ازدواج نموده است و دارای یک فرزند مشترک می‌باشد و وکیل خوانده شش سال است که نفقه نداده و ادامه این وضع موجب عسر و حرج موکله شده است و توجها به تصویر مصدق نکاحنامه طرفین که ضم پرونده و حاکی از علقه زوجیت دائم بین طرفین می‌باشد و استشهادیه محلی و دادنامه قطعی و شهادت شهود حکایت از عسر و حرج زوجه و عدم پرداخت بیش از شش سال نفقه از جانب زوج دارد و اینکه خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه وکیل خوانده به شماره 2855 - 93 مورخ 1393/12/18 ضم پرونده است و از طرفی سعی و تلاش دادگاه و داوران منتخب در اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده و وکیل زوجه اظهار نموده موکله صرفا نصف مهریه را دریافت می‌کند و بقیه مهریه و سایر حق و حقوقش را در قبال اخذ طلاق در حق زوج بذل می‌کند و جهیزیه‌ای نزد زوج ندارد و یک فرزند مشترک دو ساله دارند که حضانت آن را موکله به عهده می‌گیرد و نفقه فرزند به عهده زوج باشد و زوج هفته ای دوازده ساعت حق ملاقات فرزند داشته باشد، با عنایت به مراتب فوق و اینکه نظریه پزشکی قانونی، فقد جنین زوجه را تایید نموده، دادگاه موضوع را از مصادیق عسر و حرج دانسته و با احراز عدم امکان سازش بین زوجین مستندا به بند 2 ماده 8 قانون حمایت خانواده و ماده 1145 ، 1146 و 1130 قانون مدنی اقدام به صدور حکم مبنی بر الزام زوج به طلاق زوجه جهت طلاق خلع می‌نماید تا زوجه با حضور در یکی از دفترخانه‌های طلاق با حق دریافت نصف مهریه و بذل بقیه مهریه و سایر حق‌ و حقوقش در قبال اخذ طلاق و اینکه حضانت فرزند مشترک با زوجه باشد و نفقه فرزند مشترک بر عهده زوج باشد و زوج هفته‌ای دوازده ساعت حق ملاقات فرزند داشته باشد و به وکالت از طرف زوج خود را به طلاق خلع مطلقه نماید و درصورت امتناع زوج، سردفتر طلاق در اجرای صیغه طلاق نمایندگی دارد. اعتبار اجرایی این دادنامه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعیت یافته به طرفین شش ماه خواهد بود. رای صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران - محمدرضا فرقانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. با وکالت آقای ح. الف. به طرفیت خانم م. ک.ب. با وکالت خانم س. ک. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/01/09 اصداری از شعبه --- دادگاه حقوقی خانواده تهران که به موجب آن و حسب دادخواست زوجه حکم طلاق زوجه به لحاظ عدم پرداخت نفقه صادر شده است. اعتراض وارد است. زیرا اولا عدم پرداخت نفقه زمانی از موجبات طلاق است که دادگاه نتواند زوج را ملزم به پرداخت نفقه نماید و زوج از پرداخت نفقه استنکاف نماید ثانیا با توجه به محکومیت زوج در شورای حل اختلاف در جهت عدم پرداخت نفقه معوقه تا حسب گزارش گواهی شماره ج/ش/ 93057 - 1394/02/07 شورای حل اختلاف، زوج به مبلغ ده میلیون تومان نفقه زوجه را پرداخت نموده و وکیل وی در تاریخ 1392/12/13 و 1393/08/04 نفقه را دریافت نموده فلذا با توجه به پرداخت نفقه معوقه و عدم احراز عسر و حرج زوجه دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمود فرهبد - جعفر نجفی رسا

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها