مقام صالح جهت صدور قرار تعلیق تعقیب

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/08/01
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

مقام صالح جهت صدور قرار تعلیق تعقیب

پرسش

با عنایت به ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری - الف: با عنایت به رویه قضایی دیوان عالی کشور آیا صدور قرار تعلیق تعقیب قائم به شخص (دادستان) می‌باشد یا قابل تفویض به دادیاران یا بازپرسان نیز می‌باشد؟
ب: نحوه عمل به این ماده و صدور قرار تعلیق در پرونده هایی مانند رانندگی بدون گواهی نامه به چه نحو می‌باشد؟ آیا می توان متهم را مکلف به اخذ گواهی نامه نمود؟ (ذکر پیشنهادات در این خصوص)

نظر هیئت عالی

تفویض اختیار قرار تعلیق تعقیب به غیر دادیار یا معاون از سوی دادستان فاقد وجاهت قانونی است، نتیجتاً بازپرس مقام تحقیق می‌باشد و اصولاً امکان واگذاری این امر منع قانونی دارد؛ دستورهای مرقوم در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری حصری است نتیجتاً الزام به اخذ گواهی نامه خارج از موارد اشعاری می‌باشد.

نظر اکثریت

الف: دیوان هر جا در قانون که عبارت مقام دادستان را قید نموده آن را قائم به شخص می داند و در غیر این صورت قابل تفویض می‌باشد. ضمن اینکه این یک تکلیف مالایطاق می‌باشد و مواد 88 و 23 قانون آئین دادرسی کیفری نیز موید این امر می‌باشد. در تبصره 5 ماده 81 نیز که بحث دادگاه را بیان کرده مشخص می کند که قائم به شخص نمی‌باشد. بازپرس وظیفه تحقیق را بر عهده دارد لذا نمی تواند تعلیق تحقیق صادر نماید چون تعقیب از وظایف دادستان می‌باشد.
ب: تکلیف به اخذ گواهی نامه تکلیف مالایطاق است چه بسا فرد به هردلیلی استعداد اخذگواهی نامه را نداشته باشد.

نظر اقلیت

بازپرس می‌تواند قرار تعلیق تعقیب صادر نماید. ذکر عبارت درخواست در تبصره 4 ماده 81 این امر را روشن می کند که بازپرس می‌تواند در قالب صدور قرار تعلیق تعقیب باشد. و نیز تبصره 5 نیز عبارت می‌تواند را ذکر کرده است.

منبع
برچسب‌ها