نظریه مشورتی شماره 7/95/1034 مورخ 1395/05/04

تاریخ نظریه: 1395/05/04
شماره نظریه: 7/95/1034
شماره پرونده: 59-861/1-985

استعلام:

احتراماً با عنایت به مفاد ماده 538 قانون آئین دادرسی کیفری اعلام فرمایید در صورتی که محکومیت محکومٌ‌علیه جزای نقدی باشد آیا امکان وصول جریمه از محل وجه‌الوثاقه یا وجه-الکفاله در صورتی که وثیقه گذار شخص دیگری باشد وجود دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه محکوم‌علیه به پرداخت جزای نقدی محکومیت یافته باشد، در این صورت مطابق ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برداشت جزای نقدی تنها از وثیقه ضبط شده، در صورتی که متهم خود مبادرت به ایداع آن نموده باشد، امکان پذیر است و در سایر موارد (یعنی وجه الکفاله اخذ شده از کفیل و وثیقه ایداعی از سوی غیر محکوم‌علیه)، موجب قانونی جهت پرداخت جزای نقدی از محل وجه‌الکفاله یا وثیقه وجود ندارد و عملیات اجرای حکم نسبت به محکوم‌علیه وفق مقررات مربوطه و از جمله ماده 529 قانون مارالذکر، باید ادامه یابد.

منبع