مطالبه وجه سفته تضمین انجام تعهد

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که احراز شود سند تجاری (مانند سفته) بابت تضمین انجام تعهد، صادر شده، مطالبه وجه سند، مستلزم اثبات عدم انجام تعهد و مآلا اثبات حقانیت دارنده سند به دریافت وجه آن می‌باشد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ف. به طرفیت آقای ی.الف. به خواسته مطالبه وجه سفته به شماره.... به مبلغ 100/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی وخسارت تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و وجود اصل سفته موصوف در ید خواهان که دلیل اشتغال ذمه خوانده می‌باشد و با عنایت به اینکه خوانده طی لایحه شماره... مورخه 1393/04/02 مدعی شده سفته را جهت امانت در اختیار شرکت قرارداده و با شرکت همکاری نموده‌ام ولی به دلیل مشکلی که پیش آمد موفق به پرداخت به شرکت نشدم و در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایراد موثری معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود به دادگاه ارائه و ابراز ننموده است و مستندات مصون از تعرض و ایراد و انکار مانده و اقرار به امضا و صدور سفته دارد لذا دعوی خواهان به نظر ثابت و وارد تشخیص و با استناد به مواد 307 و 309 و 403 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید، رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ی.الف. به طرفیت م.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت وجه یک فقره سفته به شماره.... به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت در حق تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام گردیده است دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مورخ 1393/12/04 دال بر احراز تضمینی بودن سفته موصوف و اینکه خواهان بدوی هیچ دلیل متقنی جهت اثبات عدم انجام تعهد (موضوع تضمین موصوف) از ناحیه خوانده بدوی ابراز نکرده است و بدین ترتیب حقانیت خویش را جهت دریافت وجه سفته فوق اثبات نکرده است بنابراین دادگاه مستندا به مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر بی‌حقی خواهان بدوی ثالث صادر و اعلام می‌نماید.این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شریعت- رضایی

منبع
برچسب‌ها