رای شماره 448 مورخ 1381/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 20/81

شاکی: آقای اسماعیل عاشقیان

موضوع: ابطال نامه شماره 41/5619 مورخ 2/8/1378 سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور

تاریخ رای: یکشنبه 4 اسفند 1381

شماره دادنامه: 448

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است مدیر کل فنی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در قالب بخشنامه شماره 41/5619 مورخ 1378/08/02 با عنوان نمودن (چمن‌زارهایی که در حاشیه رودخانه و در عرف دیگران باشند باید مورد احترام باشند.) مانع اجراء طرح مرتع داری قانون شده‌ است. با توجه به ماده واحده مورخ 1379/06/20 و ماده 3 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع واصل 45 قانون اساسی مراتع جزء اموال عمومی و متعلق به دولت است و لو اینکه قبل از این تاریخ 1341/10/27 افراد آن متصرف شده و سند مالکیت گرفته‌باشند با عنایت به مراتب بخشنامه مورد اعتراض خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قوه مجریه می‌باشد مدیر کل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند نامه شماره 41/5619 مورخ 1378/08/02 دفتر فنی مرتع که مورد خواسته شاکی بوده‌ است وصف بخشنامه یا به ادعای شاکی دستور نامه اداری نداشته تا بتواند مشمول بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری باشد نامه مذکور صرفاً در مقام بیان نظریه مشورتی و فنی دفتر فوق بوده و از منطوق و مفهوم آن نمی‌توان استنباط نمود که مقام صادر کننده نامه مذکور قصد الزام مستقیم کارکنان زیر مجموعه خود را داشته است لذا صدور حکم شایسته بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مفاد نامه شماره 41/5619 مورخ 1378/08/02 سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور متضمن وضع قاعده آمره‌ای عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی نمی‌باشد موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به آن در قلمرو ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع