بررسی مواعد مندرج در ماده 11 قانون صدور چک و موعد 6 ماهه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/18
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

بررسی مواعد مندرج در ماده 11 قانون صدور چک و موعد 6 ماهه

پرسش

در راستای ماده 11 قانون صدور چک موعد های 6 ماهه و با توجه به ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 37 و 44 و69 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه روز آخر زمان 6 ماهه از تاریخ ارائه چک به بانک مصادف با تعطیلی رسمی باشد و دارنده بعد از ایام تعطیل بعد از زمان 6 ماه شکایت نماید، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می‌نماید؟

نظر هیئت عالی

هرچند تعیین مدت 6 ماه برای شکایت کیفری در مورد چک است مع الوصف مستفاد از ماده 244 قانون تجارت و ماده 444 قانون آئین دادرسی مدنی در موضوع سوال، چک واجد وصف کیفری خواهد بود. نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تأیید است.

نظر اکثریت

در این خصوص ماده 444 قانون آئین دادرسی مدنی دو وضعیت را پیش بینی کرده است 1- در فرضی که روز آخر، روز تعطیلی ادارات باشد و این وضعیت ناظر به مطلق تعطیلی است. 2- در فرضی که دستگاه قضایی آماده نباشد. حال قانونگذار در قسمت اول حقی را برای اشخاص که قصد تظلم خواهی دارند، در نظر گرفته که این حق را نمی توان از کسی سلب کرد بنابر این چنانچه روز آخر مهلت 6 ماهه مندرج در ماده 11 قانون صدور چک، مصادف با تعطیلی رسمی (قسمت اول ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی) باشد، یک روز به موعد اضافه می‌شود در نتیجه در فرض سوال چک دارای وصف کیفری است.

نظر ابرازی

در ماده 444 قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص روز آخر کلمه (مانع) را به کاربرده و از طرفی ماده 94 قانون آئین دادرسی کیفری ایام تعطیل را مانع تحقیقات مقدماتی ندانسته است. همچنین در مواد 37و44و47و49 قانون آئین دادرسی کیفری مدعی العموم مکلف شده است که 24 ساعته شکایات را بپذیرد و این تکلیف بر عهده ضابطین هم گذاشته شده بنابراین روز تعطیل مانع محسوب نمی شود و چنانچه دارنده در موعد مقرر در ماده 11 قانون صدور چک نسبت به طرح شکایت اقدام نکند بر علیه خود اقدام کرده و چک موصوف وصف کیفری نخواهد داشت.

منبع
برچسب‌ها