رای شماره 37 مورخ 1400/01/29 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9901158

شماره دادنامه: 140009970906010037

تاریخ: 29/1/1400

شاکی: آقای مسعود فریدونی به وکالت از کمال رحمتی فرزند اسماعیل

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تاکستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 6-12 ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری جهت اعمال سال 99 از تاریخ تصویب

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تاکستان به خواسته ابطال تعرفه شماره 6-12 ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری جهت اعمال سال 99 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه شماره (6-12)- ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری اعمال سال 99

ردیف

شرح

مبلغ سال 99 (ریال)

1

ساختمان با اسکلت بتنی با هر نوع سقف تا 5 طبقه

000/750/12

2

ساختمان با اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا 5 طبقه

000/000/15

3

ساختمان نیمه اسکلت و یا با مصالح بنایی مطابق مبحث 8 مقررات ملی ساختمان

000/250/11

4

انبار تجاری

000/250/8

5

انبار مسکونی و اداری

000/500/7

6

سوله

000/750/6

7

پارکینگ با اسکلت بتنی یا فلزی

000/500/4

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شکایت: 1- شورای اسلامی شهر تاکستان بدون هیچ دلیل توجیهی و اقتصادی و بدون هرگونه پشتوانه منطقی اقدام به تصویب مصوبه موضوع شکایت مبنی بر ارزش معاملاتی ساختمان نموده که نسبت به سال قبل (1398) حدود 5 برابر افزایش داشته است که اجرای این مصوبه نتیجه ای جز افزایش بهای مسکن و تحمیل هزینه بر اقشار ضعیف و کم درآمد نخواهد داشت.

2- به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهردار هرگونه تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شعر باید با در نظر گرفتن سیاست عمده دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود باشد.

3- مصوبه مورد شکایت مغایر با بند 12 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که بیان می‌دارد «پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، مسکن و کار و بهداشت از جمله تکالیف دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.»

علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم دفاعی ننموده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین تعرفه شماره (6-12) تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری اعمال سال 99 مصوب شورای اسلامی شهر تاکستان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدحسن پیرزادهنائب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها