تاثیر گذشت شاکی خصوصی در صدور حکم به مجازات جایگزین حبس

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور حکم به مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی خصوصی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. خ. دایر بر تهدید به اسیدپاشی و مزاحمت تلفنی و مزاحمت برای بانوان در اماکن و معابر عمومی به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بررسی جامع اوراق پرونده ملاحظه شکایت شاکی و ملاحظه پرینت پیامک‌ها و تماس‌های برقرار شده و دفاعیات غیرموجه متهم با احراز بزهکاری نامبرده در خصوص بزه مزاحمت تلفنی با استناد به ماده 641 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با رعایت مقررات ماده 64 و 66 و 86 قانون مجازات اسلامی به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی جایگزین از 6 ماه حبس محکوم می‌نماید و اما در خصوص سایر اتهامات با توجه به دفاعیات متهم و عدم حصول قطع و یقین و قناعت وجدانی از اظهارات مطلعین و حاکمیت اصل برائت مطابق اصل 37 قانون اساسی رای برائت متهم را صادر می‌نماید رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

حسن پاشازاده - رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. ر.الف. و دادستان نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/25 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای م. خود کام دائر بر مزاحمت تلفنی دادگاه بدوی به استناد مواد قانونی 641 (تعزیرات) و با رعایت مواد 64 و 66 و 86 قانون مجازات اسلامی 1392 تجدیدنظرخوانده را به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی جایگزین حبس محکوم نموده است با مداقه نظر در محتویات پرونده و تصریح ماده 64 قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب در استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس منوط به اعلام گذشت شاکی خصوصی و به استناد مواد 435 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مستفاد از بند 2 ماده سه از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن و بخشنامه مورخ 1389/01/18 ریاست قوه قضائیه و اصلاح دادنامه معترض‌عنه با استناد به ماده مذکور ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عبدالعلی قنبری - سید جمال الدین یاسینی

منبع

محتوای مرتبط (7 مورد)

قوانین (4 مورد)

عناوین و برچسب‌ها