دعوی اثبات وقفیت نسبت به ملک ثبت نشده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی اثبات وقفیت به طرفیت شخصی که صرفا با اظهارنامه ثبت ملک را درخواست کرده است، مادامی که تشریفات ثبت به پایان نرسیده و ملک ثبت نشده باشد، مسموع نخواهد بود؛ زیرا واقف باید مالک ملکی باشد که وقف می کند و تا زمانی که ملک به نام اظهارکننده ثبت نشود، نمی توان اورا به عنوان مالک شناخت.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/10

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان موقوفه شیخ رضا بروجردی (آستان مقدسه امامزاده سه دختران) به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری به طرفیت خواندگان اداره ثبت و اسناد و املاک شهرری و شهرداری منطقه 20 تهران به خواسته اثبات وقفیت پلاکهای ثبتی 379 و 381 و الزام خوانده ردیف اول به صدور سند مالکیت پلاکهای مذکور به نام موقوفه عام مرحوم آقا شیخ رضا بروجردی و الزام خوانده ردیف دوم به خلع ید از پلاکهای مذکور دادگاه با توجه به محتویات پرونده و بررسی مستندات خواهان و دفاعیات خواندگان و اینکه پرونده امر پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی شعبه محترم پنجم دادگاه حقوقی شهرری به این شعبه ارجاع گردیده است دادگاه با استعلام سوابق ثبتی پلاکهای مذکور که نتیجه استعلام اخذ و به شماره 2656 مورخ 94/11/7 ثبت دفتر دادگاه گردیده است حکایت دارد نسبت به پلاک مذکور سوابق ثبتی یافت نگردیده است صرفا طبق دفتر توزیع اظهارنامه مربوط به پلاک فوق درخواست ثبت گردیده است و حکایت دیگر ندارد اولا: در خصوص اثبات وقفیت طبق ماده 57 قانون مدنی اشعار میدارد که واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند بنا در مانحن فیه ملک به ثبت نرسیده است ودر اجرای ماده 22 قانون ثبت به نام شخص یا اشخاص سند صادر نشده است تا مالک معلوم شود و به تبع آن مالک بتواند مال خود را وقف نماید در مانحن فیه صرفا درخواست ثبت مطرح گردیده است و از آنجایی که در ماده 103 آیین‌نامه قانون ثبت آمده است که پس از عملیات مقدمات ثبت و مسئول دفتر ثبت املاک مشخصات ملک و مالک را با شرایط مندرج در ماده مذکور در دفتر املاک وارد و به امضا رئیس ثبت مجاز برای امضا دفتر و اسناد مالکیت برساند سپس طبق ماده 21 قانون ثبت که صراحت دارد پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود و حسب ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده دولت فقط کسی را که ملک به اسم ثبت شده است..... و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است مالک خواهد شناخت مع الوصف مالک هنوز معین نمی‌باشد تا به تبع آن وقفیت آن اثبات گردد در فرضی که موقوفه درخواست ثبت نمود ه است تا حاج شیخ رضا بروجردی درخواست ثبت کرده است به تبع آن می‌شود عملیات مقدماتی ثبت را پیگیری و سند اخذ نمود تا مالک آن محرز گردد ثانیا در الزام خوانده اول به صدور سند مالکیت نظر به مشروحه مذکور صدور سند مالکیت پس از درخواست ثبت تابع شرایط خاص قانونی در اجرای قانون ثبت می‌باشد چون تاکنون سند مالکیت صادر نشده است متقاضی ثبت یا قائم مقام آن می‌تواند عملیات مقدماتی ثبت را طبق قانون ثبت پیگیری نموده تا به صدور سند منتج گردد ودرخواست این موضوع در محاکم قابلیت استماع را ندارد ثالثا از آنجایی که خلع ید فرع بر مالکیت است و رای وحد ت رویه شماره 672 مورخ 83/10/1 نیز در موید همین مطلب است قبل از اثبات مالکیت دعوی خلع ید مسموع نخواهد شد مع الوصف من جمیع جهات طبق استدلال مذکور دعوای خواهان در موقعیت فعلی قابلیت استماع را ندارد مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع را صادر می‌گردد قرار صادره ظرف 0 2 روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرری -امیراصلان وطن دوست

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/29

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی موقوفه شیخ رضا بروجردی به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرری به طرفیت 1 - اداره ثبت اسناد واملاک شهرری 2 - شهرداری منطقه 20 تهران به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/11/10 صادره درپرونده کلاسه شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی)شهرری که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اثبات وقفیت پلاکهای ثبتی 379 و 381 و الزام به صدور سند مالکیت پلاکهای مارالذکربه نام موقوفه عام مرحوم آقا شیخ رضا بروجردی وخلع ید از پلاکهای مذکور می‌باشد باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادموثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید رای صادر قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

فرهادمرادی -‌محمدجوادخیری

منبع
برچسب‌ها