تردید بازپرس به نظر کارشناس

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/11/01
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل

موضوع

تردید بازپرس به نظر کارشناس

پرسش

آیا ماده 165 قانون آ.د.ک حاکی از ممنوعیت ارجاع امر به کارشناسی از سوی بازپرسی به هیأت 7 نفر و بالاتر است ؟

نظر هیئت عالی

فلسفه تقنینی ماده 165 قانون آئین دادرسی کیفری جلوگیری ازاطاله دادرسی است. و بر اساس آن بازپرس درمجموع سه بار درپرونده کیفری امکان ارجاع به کارشناس دارد، درغیراین صورت می‌تواند براساس قسمت اخیرهمین ماده عمل نماید. اصولاً ماده، اشاره به تعداد کارشناس ندارد ممکن است بازپرس براساس اهمیت قضیه ازهمان ابتداء هیأتی با سه یا پنج یا...تعیین نماید. به طورکلی براساس مواد 155،163،165،166 قانون اشاره شده حالات زیر برای بازپرس وجود دارد.
1- پذیرش نظر کارشناس
2- رفع نقص ودرخواست تکمیل (163)
3- ارجاع به متخصص علم یا فن بافرآیند مربوطه (165)
4- رد نظریه وتعیین کارشناس دیگر(166)

نظر اتفاقی

در پاسخ سوال می توان گفت که چنین مفهومی از ماده فوق به دست نمی آید چون ماده 165 در موضع بیان تعداد دفعات ارجاع به هیأت های کارشناسی نیست بلکه در مورد شک و تردید بازپرس نسبت به نظر کارشناسی یا اختلاف بین آنها می‌باشد به عبارت دیگر چنانچه طرفین پرونده بعد از وصول نظریه هیأت 5 نفره کارشناسی تقاضای ارجاع امر به هیأت کارشناسی 7 نفره داشته باشند یا بنا به تجویز ماده 155 قانون فوق الاشاره بازپرس به تشخیص خود قرار ارجاع به هیأت 7 نفره را صادر کند مانع قانونی وجود ندارد و مشمول ماده 165 نیست.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها