ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

کمیسیون‌های خاص مندرج در تبصره ماده 32 قانون حفاظت و بهره ‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ازیک نفر عضو شورایعالی جنگل و مرتع و خاک و دو نفر کارشناس بنا به پیشنهاد شورای مذکور و تصویب وزیر منابع طبیعی تشکیل میگردد.