لزوم تبعیت از دادگاه در فرض اختلاف بین بازپرس و دادستان

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/23
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز

موضوع

لزوم تبعیت از دادگاه در فرض اختلاف بین بازپرس و دادستان

پرسش

در صورت صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس و مخالفت دادستان و بروز اختلاف و تایید نظر بازپرس در دادگاه صالح، آیا صدور کیفرخواست الزامی است؟ در صورت عدم نیاز به کیفرخواست، تفاوت آن با بند ب ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری بررسی شود و آیا نیاز به عودت پرونده به دادسرا هست؟

نظر هیات عالی

استناد به بند ب ماده 325 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به فرضی است که مجموع دادسرا عقیده به تعقیب ندارند و صرفاً دادگاه نظر به جلب به دادرسی دارد لهذا نظریه اکثریت صحیح و صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به این که دادگاه در مقام حل اختلاف است و صرفاً به تایید نظر یکی از عقاید ابراز شده در پرونده می‌پردازد و مشابه موضوعی نیست که به اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا رسیدگی می‌کند لذا با تایید نظر بازپرس مجدداً پرونده باید به تایید دادستان رسیده و از سوی وی کیفرخواست تنظیم شود. در این خصوص به مواد 267، 268 و 269 قانون آیین دادرسی کیفری باید توجه داشت و بند ب ماده 335 قانون فوق‌الذکر ناظر به فرضی است که مجموع دادسرا به اتفاق (اعم از بازپرس و دادستان) اعتقادی به جرم بودن عمل ارتکابی ندارد و پرونده در پی اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال می‌شود و دادگاه پس از بررسی، برخلاف نظر دادسرا، اعتقاد به جرم بودن عمل و در نهایت قرار جلب به دادرسی صادر می‌نماید و در این حالت است که دادسرا بر حسب تصمیم دادگاه، اقدام به احضار متهم و تفهیم اتهام و اخذ تامین مناسب می‌نماید و در نهایت پرونده را بدون تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌نماید.

نظر اقلیت

اگر دادگاه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان، اعتقاد به قرار جلب به دادرسی داشته باشد دادسرا می‌بایست در اجرای دستور دادگاه که مرجع عالی محسوب می‌شود مطابق بند ب ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را بدون تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید و بند ب ماده 335 قانون فوق‌الذکر می‌تواند قرینه‌ای بر این ادعا باشد.

منبع
برچسب‌ها