نظریه مشورتی شماره 7/1402/799 مورخ 1402/10/04

تاریخ نظریه: 1402/10/04
شماره نظریه: 7/1402/799
شماره پرونده: 1402-168-799ک

استعلام:

با توجه به ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری، احضار شاکی یا متهم در تحقیقات مقدماتی باید در قالب وقت احتیاطی باشد یا احضار هر یک در وقت رسیدگی بلامانع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، منظور از قید «ساعت» در ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قید ساعت به صورت مشخص (برای مثال ساعت 8 صبح) و یا به طور کلی ذکر عبارت «ساعات اداری» در روز معین است. بنابراین حکم مقرر در ماده پیش‌گفته به منزله تکلیف به تعیین وقت رسیدگی نیست.
ثانیا، احضار شاکی یا متهم در تحقیقات مقدماتی در مواقع لزوم انجام می‌پذیرد. بدیهی است مواردی که برابر ماده 192 قانون یادشده رسیدگی به صورت ترافعی به عمل می‌آید، بازپرس در صورت امکان وقت رسیدگی تعیین می‌کند.

منبع