منظور از عبارت «رسیدگی » در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/18
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن

موضوع

منظور از عبارت «رسیدگی » در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

پرسش

در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است « دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند ،آیا عبارت« رسیدگی » در ماده فوق صرفا شامل مرحله تحقیقات است و یا اعم از مرحله تحقیقات و مرحله اجرای حکم است و به عنوان مثال چنانچه بین قاضی اجرای احکام و یکی ازطرفین سابقا دعوای کیفری مطرح بوده و بیش از دو سال از تاریخ صدور رای قطعی نگذشته باشد آیا قاضی اجرای احکام موظف به صدور قرار امتناع از رسیدگی است ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مقررات ماده 424 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان بروجن موجه و مورد تایید است ضمناً فلسفه ماده 421 قانون فوق الذکر حفظ بی‌طرفی قضات است که در مورد قاضی اجرای احکام نیز مصداق دارد (نص صریح ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی هم موید این استنتاج است).

نظر اکثریت

منظور از رسیدگی در ماده فوق، رسیدگی ماهوی (مرحله تحقیقات) است و نه رسیدگی شکلی و قاضی اجرای احکام رسیدگی شکلی انجام می دهد و نه ماهوی، بنابراین مورد فوق از موارد رد دادرس نیست و قاضی اجرای احکام کیفری موظف به صدور قرار امتناع از رسیدگی نیست.

نظر اقلیت

رسیدگی در ماده فوق شامل مرحله اجرای احکام نیز می‌باشد و مورد از موارد رد دادرس می‌باشد و قاضی اجرای احکام باید قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید
در ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: مدیران و دادورزها (مامورین اجرا) در موارد زیر نمی توانند قبول ماموریت نمایند... به طریق اولی قاضی اجرای احکام کیفری هم باید در موارد مشابه قرار امتناع صادر نماید

نظر ابرازی

منبع
برچسب‌ها