صدور حکم به تجویز انتقال منافع به غیر و تنظیم سند رسمی با حفظ تمام شرایط اجاره نامه سابق

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/06/03
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

صدور حکم به تجویز انتقال منافع به غیر و تنظیم سند رسمی با حفظ تمام شرایط اجاره نامه سابق

پرسش

اگر دادگاه به استناد ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 حکم به تجویز انتقال منافع به غیر صادر کند آیا مستأجر جدید (خریدار) ملزم است همان شغل مذکور در اجاره‌نامه اولیه را داشته باشد؟ به عبارت دیگر آیا صدور حکم به تجویز انتقال با لحاظ کردن همان شغل سابق است یا خریدار در انتخاب شغل دیگر مختار است؟

نظر هیئت عالی

چنان‌چه دادگاه به استناد ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم به تجویز انتقال منافع به غیر و تنظیم سند رسمی صادر کند، مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم‌مقام مستأجر خواهد بود و ملزم است به همان شغل مذکور در اجاره‌نامه یا مشاغل مشابه آن اشتغال داشته باشد مگر این‌که مالک چنین حقی را به او بدهد

نظر اتفاقی

اگر منافع مورد اجاره براساس حکم دادگاه به غیر منتقل شود خریدار به عنوان مستأجر جدید تلقی می‌شود و مستأجر جدید طبق ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم‌مقام مستأجر سابق خواهد بود. بنابراین، مستأجر جدید ملزم است که شرایط اجاره‌نامه سابق را رعایت کند و یکی از شرایط اجاره سابق شغل مقید در اجاره‌نامه است. لذا شغل دیگری غیر از شغل مصرح در اجاره‌نامه سابق بدون اذن موجر نمی‌تواند انتخاب کند.

منبع
برچسب‌ها