تغییر نام خانوادگی خوانده

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف اصلاح نام خانوادگی خواندگان به جهت اشتباه تایپی پس از تقدیم دادخواست، موجبی برای صدور قرار عدم استماع دعوی نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای ح.ش. با وکالت خانم م.و. و آقای م.الف. به‌ طرفیت خواندگان 1 - خانم ث.د و... مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال سرقفلی یک باب مغازه دو دهنه از تفکیکی پلاک... و پرداخت مالیات مورد معامله و عوارض شهرداری با خسارات دادرسی و حق‌الوکاله با توجه به محتویات و اوراق پرونده و عنایتا به لایحه احدی از وکلای خواهان به شماره... مورخ 1392/12/24 مبنی بر سهو قلم در درج نام خانوادگی دو تن از خواندگان و با توجه به عدم تصریح قانون آیین دادرسی مدنی در اصلاح نام و نام خانوادگی طرفین پس از تقدیم دادخواست دادگاه بنا بر مراتب یاد شده دعوی خواهان را به کیفیت حاضر و با اشتباه معنونه از سوی وکیل خواهان قابلیت استماع ندانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب قرار عدم استماع و رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - گلدار

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1392/12/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه ح.ش. با وکالت م.الف. و م.و. به ‌خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره با قید سرقفلی نسبت به یک باب مغازه دو دهنه از پلاک ثبتی... با حق استفاده از پارکینگ و انباری اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولا قرار عدم استماع دعوی موضوع ماده 2 قانون آیین دادرسی ناظر به موادی می‌باشد که دعوی از ناحیه خواهان برابر مقررات درخواست نشده باشد این در حالیست که در مانحن‌ فیه خواهان با تمسک به یک فقره مبایعه‌نامه عادی مورخه 1374/01/07 که مفاد آن متضمن خرید سرقفلی مغازه مختلف‌فیه دارد دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ثانیا صرف اصلاح نام خانوادگی دو نفر از خواندگان آن هم به جهت اشتباه تایپی و حذف حرف (ی) از نام خانوادگی د. موجبی برای صدور قرار عدم استماع دعوی نمی‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاریکریمی

منبع
برچسب‌ها